ПРИЗИВ ЗА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА НАУКА

„Диги­тал­на тран­с­фор­ма­ция на ико­но­ми­чес­ка­та наука“ озна­ча­ва про­цес на съз­да­ва­не, раз­ви­тие, широ­ко раз­прос­т­ра­не­ние и масо­во изуча­ва­не – като тео­рия и прак­ти­ка – на програм­ни­те фун­к­ци­о­нал­ни кон­с­т­рук­ции на нов клас диги­тал­ни тех­но­ло­гии за управ­лен­с­ко моде­ли­ра­не на ико­но­ми­ка­та на пред­при­я­ти­е­то за маши­ни. Шес­т­ме­сеч­но­то изуча­ва­не – като тео­рия и прак­ти­ка – на програм­на­та фун­к­ци­о­нал­на кон­с­т­рук­ция на този нов вид соф­ту­ер ще фор­ми­ра ново качес­т­во зна­ние за управ­ле­ни­е­то на ико­но­ми­ка­та на пред­при­я­ти­я­та за маши­ни и кор­по­ра­ции. Зна­ние мно­го по-истин­но и полез­но за индус­т­ри­ал­на­та дейс­т­ви­тел­ност от зна­ни­е­то, кое­то сега се фор­ми­ра в резул­тат на пет­го­диш­но изуча­ва­не на ико­но­ми­чес­ки дис­цип­ли­ни в све­тов­но най-престиж­ни университети.

Идеята за „Дигитална трансформация на икономическата наука“ произтича от шест пренебрегвани очевидности и един малко известен факт.

пренебрегвани очевидности

Индустрията за машини се явява върховно водеща индустрия за развитието на всички останали индустрии. 

Научното знание за универсален модел на икономиката на предприятието за машини се явява най-същественото знание, задача на икономическата наука и това го определя като „базисно научно знание за икономика“.

В историята на базисното научно знание за икономика, ясно се виждат три инженерни вълни на негово развитие – източник на тези вълни са САЩ. 

Базисното научно знание за икономика е все още на средновековно ниво на историческо развитие, спрямо базисното научно знание за медицина, и в този си вид, то има съществени функционални дефекти.

Дефектите на базисното научно знание за икономика водят до негативно развитие на човешкия капитал на Западния свят. 

Проблемът с негативното развитие на човешкия капитал на Западния свят има едно единствено разумно РЕШЕНИЕ: развитие и широко учебно разпространение на нов вид ERP системи — холистични ERP системи.

В Бъл­га­рия същес­т­ву­ва тех­но­парк, кой­то чрез сво­е­то работ­но ядро, наре­че­но „ИНСТИТУТ ЗА СИСТЕМНО ИКОНОМИЧЕСКО ИНЖЕНЕРСТВО“ (сък­ра­те­но „ИСИИ“) е съз­дал рабо­тещ про­то­тип на холис­тич­на ERP система.

Поглед­на­то в чис­то праг­ма­ти­чен план, инвес­ти­ци­и­те за осъ­щес­т­вя­ва­не на „Диги­тал­на тран­с­фор­ма­ция на ико­но­ми­чес­ка­та наука“ се свеж­дат до инвес­ти­ции пър­во за пола­га­не на осно­ви­те, а след това и за изграж­да­не на „Све­то­вен ком­п­лекс за сис­тем­но ико­но­ми­чес­ко инже­нер­с­т­во“ – ком­п­лекс, кой­то да осъ­щес­т­ви струк­тур­на про­мя­на на гло­бал­ния човеш­ки капи­тал чрез съз­да­ва­не и раз­ви­тие на „про­фе­си­о­нал­но със­ло­вие от сис­тем­ни ико­но­ми­чес­ки инженери“.

Сис­те­мен ико­но­ми­чес­ки инже­нер е все­ки про­фе­си­о­на­лен маши­нен инже­нер, кой­то – в резул­тат на целе­на­со­че­но обра­зо­ва­ние – освен че е при­до­бил фун­да­мен­тал­но и спе­ци­а­ли­зи­ра­но зна­ние в опре­де­ле­на маши­нос­т­ро­и­тел­на област, е при­до­бил също тео­ре­тич­но и прак­ти­чес­ко зна­ние за програм­ни­те фун­к­ци­о­нал­ни кон­с­т­рук­ции на холис­тич­ни­те ERP системи.

За някол­ко месе­ца един бъдещ (все още недип­ло­ми­ран) или насто­ящ (вече дип­ло­ми­ран) маши­нен инже­нер може да изучи тео­ре­тич­но, тер­ми­но­ло­гич­но, а доня­къ­де и прак­ти­чес­ки фун­к­ци­о­нал­на­та кон­с­т­рук­ция на холис­тич­на­та ERP сис­те­ма и по този начин да ста­не сис­те­мен ико­но­ми­чес­ки инже­нер – инже­нер, кой­то пре­въз­хож­да и най-пре­тен­ци­оз­ния съв­ре­ме­нен про­фе­си­о­на­лен ико­но­мист в област­та на базис­но­то науч­но зна­ние за икономика.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

There are no upcoming events at this time

ФОРУМЪТ В НОВИНИТЕ