ПЛАТФОРМА — Стратегия за функционално развитие на Форум „Информационните технологии и бъдещето на икономическата наука“ – 2030г.

Сми­съ­лът от същес­т­ву­ва­не­то на Форум „ИТБИН“ е реа­ли­за­ци­я­та на иде­я­та за „Диги­тал­на­та тран­с­фор­ма­ция на ико­но­ми­чес­ка­та наука“. Пости­га­не­то на вза­им­но раз­би­ра­не като пред­пос­тав­ка за вза­и­мо­дейс­т­вие с всич­ки съмиш­ле­ни­ци пораж­да необ­хо­ди­мост­та от извеж­да­не­то на един­на Стра­те­гия за фун­к­ци­о­нал­но раз­ви­тие на Форум „ИТБИН“ с хори­зонт 2030г. Тази стра­те­гия след­ва да се раз­глеж­да като основ­на плат­фор­ма за вза­и­мо­дейс­т­вие меж­ду всич­ки заин­те­ре­со­ва­ни стра­ни по пътя на „Диги­тал­на­та тран­с­фор­ма­ция на ико­но­ми­чес­ка­та наука“. Вза­и­мо­дейс­т­вие, изра­зя­ва­що се в добав­ки и доуточ­не­ния, от стра­на на сто­пан­с­ки, поли­ти­чес­ки, науч­ни и медий­ни ели­ти, на насто­я­ща­та стра­те­гия-заго­тов­ка до пости­га­не­то на общоп­ри­ет доку­мент, кой­то да ста­не осно­ва на пъл­но­то раз­гръ­ща­не на „Диги­тал­на тран­с­фор­ма­ция на ико­но­ми­чес­ка­та наука“ в пери­о­да 2022–2030г.