ПРОБЛЕМ ЗА РЕШАВАНЕ

Фон­да­ция “ИТБИН” изчер­п­ва сми­съ­ла на сво­е­то същес­т­ву­ва­не след като успее да обез­пе­чи доста­тъч­но ста­бил­ни начал­ни усло­вия за съз­да­ва­не и фун­к­ци­о­нал­но раз­ви­тие на „Спе­ци­а­лен ико­но­ми­чес­ки форум“, кой­то да бъде Субект на стра­те­ги­чес­ко дейс­т­вие за пре­одо­ля­ва­не на все­об­що­то онто­ло­гич­но неве­жес­т­во в управ­ле­ни­е­то на ико­но­ми­ка­та, неве­жес­т­во, кое­то дви­жи све­та към ядрен Апокалипсис.

Ако до две годи­ни фон­да­ция “ИТБИН” не успее да обез­пе­чи начал­ни усло­вия за съз­да­ва­не и фун­к­ци­о­нал­но раз­ви­тие на „Спе­ци­а­лен ико­но­ми­чес­ки форум“, кой­то в след­ва­щи­те 10 годи­ни да се пре­бо­ри с все­об­що­то онто­ло­гич­но неве­жес­т­во в управ­ле­ни­е­то на ико­но­ми­ка­та, то най-къс­но до 2040-та годи­на ще има ядрен Арма­ге­дон, кой­то ще про­из­те­че от неп­ре­къс­на­то нарас­т­ва­що­то поли­ти­чес­ко напре­же­ние меж­ду стра­ни­те от НАТО, наче­ло със САЩ, и стра­ни­те от ШОС наче­ло с Китай и Русия.

Необ­хо­ди­ми­те начал­ни усло­вия за съз­да­ва­не и фун­к­ци­о­нал­но раз­ви­тие на „Спе­ци­а­лен ико­но­ми­чес­ки форум“, кой­то в след­ва­щи­те 10 годи­ни да се пре­бо­ри с онто­ло­гич­но­то неве­жес­т­во в управ­ле­ни­е­то на ико­но­ми­ка­та и да реду­ци­ра рис­ка от атом­на вой­на са три:

  1. Да същес­т­ву­ва сто­пан­с­ки субект, кой­то е дока­зал, че може да съз­да­ва и раз­ви­ва науч­но зна­ние за инже­не­рен биз­нес модел онто­ло­гия в три час­ти: (а) тео­рия, (б) тер­ми­но­ло­гия и
    (в) ета­лон­на диги­тал­на тех­но­ло­гия за съз­да­ва­не и теку­що под­дър­жа­не на неп­ре­къс­нат
    (в прост­ран­с­т­во­то и вре­ме­то) модел на ико­но­ми­ка­та на индус­т­ри­ал­но­то предприятие.
  2. Да има раз­ра­бо­те­на тех­но­ло­гия за привли­ча­не на висо­ко­пос­та­ве­ни пред­ста­ви­те­ли на ели­та, като лиде­ри на про­це­са за съз­да­ва­не и фун­к­ци­о­нал­но раз­ви­тие на „Спе­ци­а­лен ико­но­ми­чес­ки форум“.
  3. Сред висо­ко­пос­та­ве­ни­те пред­ста­ви­те­ли на ели­та, да се наме­рят хора, кои­то имат доста­тъч­но инте­ли­ген­т­на и сил­на воля, за да могат пър­во да раз­бе­рат, а след това и да огла­вят про­це­са на съз­да­ва­не и фун­к­ци­о­нал­но раз­ви­тие на „Спе­ци­а­лен ико­но­ми­чес­ки форум“.

ГОЛЕМИЯТ ПРОБЛЕМ

Пър­ви­те две усло­вия (№1 и №2) са изпъл­не­ни и са нали­це. Усло­вие №3 е проблем.

Ако усло­вия №1 и №2 бяха изпъл­не­ни в САЩ или Гер­ма­ния, то изпъл­не­ни­е­то на усло­вие №3 не би било проб­лем. Но усло­вия №1 и №2 са изпъл­не­ни не там, а тук в Бъл­га­рия, къде­то висо­ко­пос­та­ве­ни­ят елит, от мозъ­ка до кос­ти­те, е про­пит от наци­о­на­лен нихи­ли­зъм, а такъв елит упо­ри­то ще игно­ри­ра фак­та, че по воля­та на Бог, Съд­ба­та или Слу­чай­ност­та, Бъл­га­рия е ста­на­ла све­то­вен лидер в област­та на базис­но­то науч­но зна­ние за икономика.

Оста­ва вяра­та и надеж­да­та, че сред нашия елит все още има някой друг истин­с­ки патриот.