Форум „Информационните технологии и бъдещето на икономическата наука“

мисия

Форум „Инфор­ма­ци­он­ни­те тех­но­ло­гии и бъде­ще­то на ико­но­ми­чес­ка­та наука“ е меж­ду­на­род­на орга­ни­за­ция за сът­руд­ни­чес­т­во меж­ду пред­ста­ви­те­ли­те на сто­пан­с­ки­те, поли­ти­чес­ки­те, медий­ни­те и науч­ни­те ели­ти в реа­ли­зи­ра­не­то на „Диги­тал­на тран­с­фор­ма­ция на ико­но­ми­чес­ка­та наука“.

Фору­мът е съз­да­ден през 2019г. като фон­да­ция с нес­то­пан­с­ка цел. Иде­я­та за осно­ва­ва­не на този форум е на пре­зи­ден­та на Бъл­га­рия – Румен Радев – след обстой­но­то му запоз­на­ва­не с дей­ност­та и откри­ти­я­та на „Инс­ти­ту­та за Сис­тем­но Ико­но­ми­чес­ко Инже­нер­с­т­во“, извес­тен още като ядро на тех­но­парк „База ИДЕУМ“.

Основ­на цел на фору­ма е да се под­ло­жи на дис­ку­сия нуж­да­та от изграж­да­не на ново качес­т­во човеш­ки капи­тал, кой­то да бъде носи­тел на зна­ние за уни­вер­са­лен модел на маши­нос­т­ро­и­тел­ни­те пред­при­я­тия, раз­глеж­да­ни като сис­тем­ни обек­ти и субек­ти на общо­ев­ро­пейс­ко­то сто­пан­с­т­во. Тази идея полу­ча­ва наиме­но­ва­ни­е­то „Диги­тал­на тран­с­фор­ма­ция на ико­но­ми­чес­ка­та наука“, като осъ­щес­т­вя­ва­не­то на тази рефор­ма се със­тои в спеш­но­то съз­да­ва­не и раз­гръ­ща­не на гло­бал­на орга­ни­за­ци­он­на струк­ту­ра, наре­че­на „Све­то­вен ком­п­лекс за сис­тем­но ико­но­ми­чес­ко инженерство“.

Рабо­та­та на Фору­ма се изра­зя­ва в съз­да­ва­не на плат­фор­ми за вза­им­но раз­би­ра­не и пар­т­ньор­с­т­во на меж­ду­на­род­но ниво, а от там и вза­и­мо­дейс­т­вие меж­ду пред­ста­ви­те­ли­те на елитите.

Пове­че за необ­хо­ди­мост­та от „Диги­тал­на тран­с­фор­ма­ция на ико­но­ми­чес­ка­та наука“ може да про­че­те­те в Мани­фес­та на „ИТБИН“.