мисия на фондацията

Миси­я­та на фон­да­ци­я­та се със­тои в обез­пе­ча­ва­не на необ­хо­ди­ми начал­ни усло­вия за съз­да­ва­не и фун­к­ци­о­нал­но раз­ви­тие на „Спе­ци­а­лен ико­но­ми­чес­ки форум“ като един­с­т­ве­но въз­мож­но сред­с­тво за извли­ча­не на мак­си­мал­на все­об­ща пол­за от най-голя­мо­то духов­но и науч­но пости­же­ние, роде­но няко­га на тери­то­ри­я­та на България.

При така дефи­ни­ра­на­та цел се при­ема, че:

  1. Най-голя­мо­то духов­но и науч­но пости­же­ние, роде­но на тери­то­ри­я­та на Бъл­га­рия, се явя­ва във вид на базис­но науч­но зна­ние за ико­но­ми­ка от ново поко­ле­ние, и това зна­ние се опре­де­ля чрез тер­ми­на „инже­не­рен (бъл­гар­с­ки) биз­нес модел онто­ло­гия“.
  2. „Инже­нер­ни­ят (бъл­гар­с­ки­ят) биз­нес модел онто­ло­гия“ след­ва да се раз­глеж­да като науч­на осно­ва за исто­ри­чес­ка про­мя­на в раз­ви­ти­е­то на гло­бал­ния човеш­ки капи­тал, про­мя­на, със­то­я­ща се в пре­одо­ля­ва­не на все­об­що­то онто­ло­гич­но неве­жес­т­во в управ­ле­ние на индус­т­ри­ал­на­та и гео­по­ли­ти­чес­ка­та ико­но­ми­ка, неве­жес­т­во, кое­то дви­жи све­та към уни­що­жи­тел­на за чове­чес­т­во­то Тре­та све­тов­на война.
  3. Пре­одо­ля­ва­не­то на все­об­що­то онто­ло­гич­но неве­жес­т­во в управ­ле­ние на ико­но­ми­ка­та и замя­на­та му с онто­ло­гич­на просве­те­ност може да се постиг­не чрез раз­прос­т­ра­не­ние и масо­во изуча­ва­не на зна­ни­е­то за „инже­нер­ния (бъл­гар­с­кия) биз­нес модел онтология“.