Дейности на фондацията

За пости­га­не на сво­я­та цел, фон­да­ци­я­та осъ­щес­т­вя­ва след­ни­те дейности:

1. Обез­пе­ча­ва цик­лич­но обсъж­да­не и дона­пис­ва­не, а след това изда­ва­не и масо­во раз­прос­т­ра­не­ние на две кни­ги: пър­ва­та, под работ­но загла­вие „Инже­нер­ни­ят (бъл­гар­с­ки­ят) биз­нес модел онто­ло­гия – науч­на осно­ва за исто­ри­чес­ка про­мя­на в раз­ви­ти­е­то на гло­бал­ния човеш­ки капи­тал“, вто­ра­та кни­га под, работ­но загла­вие „Диги­тал­на тран­с­фор­ма­ция на базис­но­то науч­но зна­ние за ико­но­ми­ка – визия за исто­ри­чес­ка про­мя­на в раз­ви­ти­е­то на гло­бал­ния човеш­ки капитал“

Инженернията (българският) Бизнес модел онтология

Дигитална трансформация на базисното научно знание за икономика

2. Обез­пе­ча­ва цик­лич­но обсъж­да­не и дораз­ра­бот­ва­не на пър­вич­на заго­тов­ка на стра­те­гия за фун­к­ци­о­нал­но раз­ви­тие на „Спе­ци­а­лен ико­но­ми­чес­ки форум“ – спо­ред тази заго­тов­ка, фору­мът тряб­ва да бъде субект на стра­те­ги­чес­ко дейс­т­вие за пре­одо­ля­ва­не на все­об­що­то онто­ло­гич­но неве­жес­т­во в управ­ле­ние на ико­но­ми­ка­та и замя­на­та му с онто­ло­гич­на просве­те­ност, като по този начин той ще бъде и надеж­д­на опо­ра на све­тов­ния мир .

3. Обез­пе­ча­ва раз­ра­бот­ка и стар­то­ва реа­ли­за­ция на тех­но­ло­гия за привли­ча­не на висо­ко­пос­та­ве­ни пред­ста­ви­те­ли на ели­та като лиде­ри на про­це­са за съз­да­ва­не и фун­к­ци­о­нал­но раз­ви­тие на „Спе­ци­а­лен ико­но­ми­чес­ки форум“. 

ПЪРВИЧНА ЗАГОТОВКА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ФУНКЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА СПЕЦИАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФОРУМ

ПЛАТФОРМИ

Реа­ли­зи­ра­не­то на стра­те­ги­я­та на Форум „ИТБИН“ с хори­зонт 2030г. и осъ­щес­т­вя­ва­не­то на зало­же­на­та визия пре­ми­на­ват през раз­лич­ни ета­пи и дей­нос­ти. Форум „ИТБИН“ орга­ни­зи­ра работ­ни Плат­фор­ми, чрез кои­то все­ки може да се вклю­чи и да допри­не­се за осъ­щес­т­вя­ва­не­то на Диги­тал­на­та рефор­ма на ико­но­ми­чес­ка­та наука. Ако Вие или Ваша­та орга­ни­за­ция жела­е­те да си сът­руд­ни­чи­те с Форум „ИТБИН“, моля свър­же­те се с нас.