ПЛАТФОРМИ

Реа­ли­зи­ра­не­то на стра­те­ги­я­та на Форум „ИТБИН“ с хори­зонт 2030г. и осъ­щес­т­вя­ва­не­то на зало­же­на­та визия пре­ми­на­ват през раз­лич­ни ета­пи и дей­нос­ти. Форум „ИТБИН“ орга­ни­зи­ра работ­ни Плат­фор­ми, чрез кои­то все­ки може да се вклю­чи и да допри­не­се за осъ­щес­т­вя­ва­не­то на Диги­тал­на­та рефор­ма на ико­но­ми­чес­ка­та наука. Ако Вие или Ваша­та орга­ни­за­ция жела­е­те да си сът­руд­ни­чи­те с Форум „ИТБИН“, моля свър­же­те се с нас.