Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

VII Международна Научна Конференция “Индустрия 4.0”

07.12.2022 - 8:00 - 10.12.2022 - 17:00

Форум „ИТБИН“ — Индус­т­рия 4.0 и необ­хо­ди­мост­та от ново качес­т­во човеш­ки капитал

Има­ме удо­вол­с­т­ви­е­то да Ви инфор­ми­ра­ме, че Науч­но-тех­ни­чес­ки­ят съюз на машин­ни­те инже­не­ри в Бъл­га­рия, заед­но с:

•    Бъл­гар­с­ка ака­де­мия на науките
•    Феде­ра­ция на науч­но-тех­ни­чес­ки­те съю­зи в България
•    Тех­ни­чес­ки уни­вер­си­тет, София
•    Софийс­ки уни­вер­си­тет „Св. Кли­мент Охридски”
•    Уни­вер­си­тет за наци­о­нал­но и све­тов­но сто­пан­с­т­во, София
•    Тех­ни­чес­ки уни­вер­си­тет, Варна
•    Тех­ни­чес­ки уни­вер­си­тет, Габрово
•    Русен­с­ки уни­вер­си­тет „Ангел Кънчев”
•    Уни­вер­си­тет по тран­с­порт „Тодор Каб­леш­ков”, София
•    Хими­ко­тех­но­ло­ги­чен и мета­лур­ги­чен уни­вер­си­тет, София
•    Мин­но-гео­лож­ки уни­вер­си­тет „Св. Иван Рил­с­ки”, София
•    Уни­вер­си­тет по архи­тек­ту­ра, стро­и­тел­с­т­во и гео­де­зия, София
•    Плов­див­с­ки уни­вер­си­тет „Паи­сий Хилендарски”
•    Вели­ко­тър­нов­с­ки уни­вер­си­тет „Св. св. Кирил и Методий”,
•    Сто­пан­с­ка ака­де­мия „Д. А. Ценов”, Свищов
•    Нов бъл­гар­с­ки уни­вер­си­тет, София
•    Наци­о­на­лен вое­нен уни­вер­си­тет „Васил Лев­с­ки”, Вели­ко Търново
•    Гру­зин­с­ки тех­ни­чес­ки уни­вер­си­тет, Тби­ли­си, Грузия
•    Общес­т­во на пол­с­ки­те машин­ни инже­не­ри и тех­ни­ци (SIMP)
•    Асо­ци­а­ция на машин­ни­те инже­не­ри, Словакия
•    Асо­ци­а­ция на машин­ни­те инже­не­ри, Чехия
•    Съюз на мета­лур­зи­те, Македония
•    Ака­де­мия на науки­те за вис­ше обра­зо­ва­ние, Украйна
•    Съюз на машин­ни­те инже­не­ри, Украйна
•    Науч­но-тех­ни­чес­ка асо­ци­а­ция, Китай
•    Уфим­с­ки дър­жа­вен ави­а­ци­о­нен тех­ни­чес­ки уни­вер­си­тет, Русия
•    Асо­ци­а­ция за насър­ча­ва­не на ино­ва­тив­ни тех­но­ло­гии — InnovativeFET, Хърватия
•    Индус­т­ри­а­лен инс­ти­тут по сел­с­кос­то­пан­с­ко инже­нер­с­т­во – Познан, Полша

фоку­си­ра вни­ма­ни­е­то на всич­ки евро­пейс­ки стра­ни на VII-то годиш­но изда­ние на сво­я­та кон­фе­рен­ция „Индус­т­рия 4.0“ този декем­в­ри 07–10.12.2022 г. вър­ху тема­та на форум „ИТБИН“ – „Индус­т­рия 4.0 и необ­хо­ди­мост­та от ново качес­т­во човеш­ки капитал“.

Details

Start:
07.12.2022 - 8:00
End:
10.12.2022 - 17:00
Event Category:

Venue

Боровец
Bulgaria
Напишете това, което търсите.