Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

IEEE EDUCON 2023 Кувейт

01.05.2023 - 8:00 - 04.05.2023 - 17:00

Радос­т­ни сме да ви съоб­щим, че „Инс­ти­ту­тът на инже­не­ри­те по елек­т­ро­тех­ни­ка и елек­т­ро­ни­ка“ (“IEEE” — Institute of Electrical and Electronics Engineers) избра да акцен­ти­ра вни­ма­ни­е­то на всич­ки източ­ни и запад­ни стра­ни на таз­го­диш­но­то изда­ние на све­тов­на­та кон­фе­рен­ция за инже­нер­но обра­зо­ва­ние в Кувейт — “EDUCON 2023” – този май 01–04.05.2023г. вър­ху тема­та на Фонд „ИТБИН“ – „Въз­ста­но­вя­ва­не на прести­жа на инже­нер­но­то обра­зо­ва­ние чрез диги­тал­на тран­с­фор­ма­ция на ико­но­ми­чес­ка­та наука“

По тема­та ще взе­мат учас­тие наши­те коле­ги от Фонд „ИТБИН“ Сте­фан Сте­фа­нов – пред­се­да­тел и Мар­ти­на Димит­ро­ва – член на Упра­ви­тел­ния съвет, заед­но с Три­фон Сте­фа­нов – изпъл­ни­те­лен дирек­тор на Инс­ти­ту­та за сис­тем­но ико­но­ми­чес­ко инже­нер­с­т­во – „ИСИИ“, като ще бъдат пред­ста­ве­ни как­то при­чи­ни­те за загу­ба на престиж в инже­нер­но­то обра­зо­ва­ние за смет­ка на ико­но­ми­чес­ко­то, така и стра­те­ги­чес­ко­то реше­ние, кое­то да въз­вър­не балан­са, бла­го­да­ре­ние на откри­ти­е­то на бъл­гар­с­кия институт.

Всич­ко това и още пред­стои да се пред­ста­ви и дис­ку­ти­ра на висо­ко ниво меж­ду фон­да­ция „ИТБИН“, „ИСИИ“ и всич­ки учас­т­ни­ци на све­тов­на­та кон­фе­рен­ция за инже­нер­но обра­зо­ва­ние — “EDUCON 2023” този май в Сал­мия, Кувейт.

Details

Start:
01.05.2023 - 8:00
End:
04.05.2023 - 17:00
Event Category:
Website:
https://2023.ieee-educon.org/

Venue

Kuwait
Salmiya, Kuwait + Google Map

Organizer

Institute of Electrical and Electronics Engineers
View Organizer Website
Напишете това, което търсите.