Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Първа конференция “Индустрия 4.0 и Дигитална реформа на икономическата наука” — Ден 2 — 16.12.2020

15.12.2020 - 16.12.2020

На 15 и 16 декем­в­ри 2020 годи­на се про­ве­де пър­ва­та кон­фе­рен­ция на Форум „ИТБИН“, на тема „Индус­т­рия 4.0 и Диги­тал­на­та рефор­ма на ико­но­ми­чес­ка­та наука“. Пора­ди извън­ред­на­та обста­нов­ка, свър­за­на с кри­за­та COVID-19, кон­фе­рен­ци­я­та бе про­ве­де­на онлайн.

Може да я гле­да­те тук:

Details

Start:
15.12.2020
End:
16.12.2020
Event Category:
Напишете това, което търсите.