Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

50-та юбилейна конференция на Европейското общество за инженерно образование

19.09.2022 - 8:00 - 22.09.2022 - 18:30

Форум „ИТБИН“ – „Въз­ста­но­вя­ва­не­то на прести­жа на инже­нер­но­то обра­зо­ва­ние чрез чет­вър­та инже­нер­на въл­на в раз­ви­ти­е­то на базис­но­то науч­но зна­ние за икономика“

Радос­т­ни сме да ви съоб­щим, че „Евро­пейс­ко­то общес­т­во за инже­нер­но обра­зо­ва­ние“ (SEFI — European Society for Engineering Education) избра да акцен­ти­ра вни­ма­ни­е­то на всич­ки евро­пейс­ки стра­ни на 50-тото юби­лей­но годиш­но изда­ние на сво­я­та кон­фе­рен­ция този сеп­тем­в­ри 19–22.09.2022г. вър­ху тема­та на Фонд „ИТБИН“ – „Въз­ста­но­вя­ва­не­то на прести­жа на инже­нер­но­то обра­зо­ва­ние чрез чет­вър­та инже­нер­на въл­на в раз­ви­ти­е­то на базис­но­то науч­но зна­ние за икономика“.

По тема­та ще взе­мат учас­тие наши­те коле­ги от Фонд „ИТБИН“ Сте­фан Сте­фа­нов – пред­се­да­тел и Мар­ти­на Димит­ро­ва – член на Упра­ви­тел­ния съвет, заед­но Три­фон Сте­фа­нов – изпъл­ни­те­лен дирек­тор на Инс­ти­ту­та за Сис­тем­но Ико­но­ми­чес­ко Инже­нер­с­т­во, като ще бъдат пред­ста­ве­ни как­то при­чи­ни­те за загу­ба на престиж в инже­нер­но­то обра­зо­ва­ние за смет­ка на ико­но­ми­чес­ко­то, така и стра­те­ги­чес­ко­то реше­ние, кое­то да въз­вър­не балан­са, бла­го­да­ре­ние на откри­ти­е­то на бъл­гар­с­кия институт.

Раз­глеж­дай­ки със­то­я­ни­е­то на инже­нер­но­то обра­зо­ва­ние от нача­ло­то на XX век до днес и извеж­дай­ки под­роб­но при­чи­ни­те за загу­ба­та на престиж в маши­нос­т­ро­и­тел­на­та индус­т­рия и пре­ори­ен­ти­ра­не­то на мла­дия човеш­ки капи­тал на Запа­да към соци­ал­но-науч­ни дис­цип­ли­ни, инж. Сте­фан Сте­фа­нов ще изве­де в лек­ция едно уни­кал­но реше­ние във вид на кон­цеп­ция и стра­те­гия за „Чет­вър­та инже­нер­на въл­на в раз­ви­ти­е­то на базис­но­то науч­но зна­ние за ико­но­ми­ка“. Въл­на, завър­ш­ва­ща дело­то на всич­ки вели­ки инже­не­ри пре­ди нас – като Хен­ри Таун, Фре­де­рик Тей­лър, Уол­тър Шухарт, Уилям Деминг, Оли­вър Уайт и др – и над­граж­да­ща с най-нови­те инже­нер­ни откри­тия в наука­та за управ­ле­ние на ико­но­ми­ка­та на маши­нос­т­ро­и­тел­но­то предприятие.

За пър­ви път след пове­че от 100 годи­ни на поло­же­ни уси­лия от тези гиган­ти, оста­на­ли в исто­ри­я­та, ще се пред­ста­ви ясно, достъп­но и цялос­т­но ново качес­т­во зна­ние за прин­цип­но­то уст­ройс­т­во и начин на фун­к­ци­о­ни­ра­не на най-важ­на­та еди­ни­ца на вър­хов­но воде­ща­та индус­т­рия, отго­вор­на за раз­ви­ти­е­то на всич­ки оста­на­ли индус­т­рии – вече завър­ше­на­та меч­та на инже­нер­ни­те све­ти­ла, оста­ви­ли след себе си забе­ле­жи­тел­на­та осно­ва на зна­ни­е­то за управ­ле­ние на све­тов­на­та маши­нос­т­ро­и­тел­на индустрия.

„Въз­мож­но ли е съз­да­ва­не­то на уни­вер­са­лен модел на ико­но­ми­ка­та на маши­нос­т­ро­и­тел­но­то пред­при­я­тие?“ беше един от въп­ро­си­те на „Евро­пейс­ко­то общес­т­во на инже­нер­но­то обра­зо­ва­ние“, а наши­ят отго­вор е – „Да, такъв модел наис­ти­на същес­т­ву­ва във вид на един­на тео­рия, тер­ми­но­ло­гия и ново поко­ле­ние холис­тич­на диги­тал­на сис­те­ма и той е дело на 20 годиш­ния труд на бъл­гар­с­кия Инс­ти­тут за Сис­тем­но Ико­но­ми­чес­ко Инженерство“.

Всич­ко това и още пред­стои да се пред­ста­ви и дис­ку­ти­ра на висо­ко ниво меж­ду фон­да­ция „ИТБИН“, „ИСИИ“ и всич­ки учас­т­ни­ци на „Евро­пейс­ко­то общес­т­во за инже­нер­но обра­зо­ва­ние“ този сеп­тем­в­ри в Барселона.

Details

Start:
19.09.2022 - 8:00
End:
22.09.2022 - 18:30
Event Category:

Venue

Барселона
Испания

Organizer

Европейското общество за инженерно образование
Напишете това, което търсите.