ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

There are no upcoming events at this time

Отминали събития

IEEE EDUCON 2023 Кувейт

Радос­т­ни сме да ви съоб­щим, че „Инс­ти­ту­тът на инже­не­ри­те по елек­т­ро­тех­ни­ка и елек­т­ро­ни­ка“ (“IEEE” — Institute of Electrical and Electronics

Find out more »

VII Международна Научна Конференция “Индустрия 4.0”

Форум „ИТБИН“ — Индус­т­рия 4.0 и необ­хо­ди­мост­та от ново качес­т­во човеш­ки капи­тал Има­ме удо­вол­с­т­ви­е­то да Ви инфор­ми­ра­ме, че Науч­но-тех­ни­чес­ки­ят съюз

Find out more »

50-та юбилейна конференция на Европейското общество за инженерно образование

Форум „ИТБИН“ – „Въз­ста­но­вя­ва­не­то на прести­жа на инже­нер­но­то обра­зо­ва­ние чрез чет­вър­та инже­нер­на въл­на в раз­ви­ти­е­то на базис­но­то науч­но зна­ние за

Find out more »

Първа конференция “Индустрия 4.0 и Дигитална реформа на икономическата наука” — Ден 2 — 16.12.2020

На 15 и 16 декем­в­ри 2020 годи­на се про­ве­де пър­ва­та кон­фе­рен­ция на Форум „ИТБИН“, на тема „Индус­т­рия 4.0 и Дигиталната

Find out more »

Първа конференция “Индустрия 4.0 и Дигитална реформа на икономическата наука” — Ден 1 — 15.12.2020

На 15 и 16 декем­в­ри 2020 годи­на се про­ве­де пър­ва­та кон­фе­рен­ция на Форум „ИТБИН“, на тема „Индус­т­рия 4.0 и Дигиталната

Find out more »