ПЛАТФОРМА – СВЕТОВЕН КОМПЛЕКС ЗА „СИСТЕМНО ИКОНОМИЧЕСКО ИНЖЕНЕРСТВО“

Като реа­лен житейс­ки про­цес, „Диги­тал­на­та тран­с­фор­ма­ция на ико­но­ми­чес­ка­та наука“ пред­став­ля­ва изграж­да­не и под­дър­жа­не на све­то­вен ком­п­лекс за сис­тем­но ико­но­ми­чес­ко инже­нер­с­т­во. По същес­т­во това е науч­но-изсле­до­ва­тел­с­ка и науч­но-обра­зо­ва­тел­на сис­те­ма, коя­то раз­ви­ва, раз­прос­т­ра­ня­ва и пре­дос­та­вя за край­но тър­гов­с­ко и край­но при­лож­но пол­з­ва­не ново качес­т­во зна­ние за управ­лен­с­ко моде­ли­ра­не на ико­но­ми­ка­та на маши­нос­т­ро­и­тел­но­то пред­при­я­тие, изра­зе­но в един­на тео­рия и тер­ми­но­ло­гия, и холис­тич­на ERP тех­но­ло­гия. Клю­чо­ва част от това зна­ние се явя­ва зна­ни­е­то за оцен­ка, раз­ви­тие и сер­ти­фи­ка­ция на холис­тич­ни про­дук­ти в облас­ти­те на биз­нес соф­ту­ер, биз­нес кон­сул­ти­ра­не, биз­нес оди­ти­ра­не, индус­т­ри­а­лен реин­же­не­ринг и индус­т­ри­а­лен инже­не­ринг. Тази част е клю­чо­ва, тъй като неми­ну­е­мо ще се появи огром­но мно­жес­т­во от про­дук­ти в тези облас­ти, пре­тен­ди­ра­щи да са носи­те­ли на ново качес­т­во зна­ние, но това тряб­ва да под­ле­жи на обосно­ван кон­т­рол. Прак­ти­ка, коя­то не същес­т­ву­ва в съв­ре­мен­на­та ико­но­ми­чес­ка наука.

Тоест реа­ли­за­ци­я­та на „Диги­тал­на тран­с­фор­ма­ция на ико­но­ми­чес­ка­та наука“ мина­ва през изграж­да­не­то на цялос­т­на сис­те­ма, коя­то обе­ди­ня­ва реал­на­та индус­т­рия и науч­но-обра­зо­ва­тел­на­та сис­те­ма в един „доб­ре сма­зан“ меха­ни­зъм, като цел­та е масо­во раз­прос­т­ра­не­ние на ново качес­т­во зна­ние за управ­лен­с­ко моде­ли­ра­не на ико­но­ми­ка­та на маши­нос­т­ро­и­тел­но­то пред­при­я­тия как­то сред сега рабо­те­щи­те кад­ри, така и сред тези, кои­то тепър­ва им пред­стои да навля­зат на тру­до­вия пазар – сту­ден­ти­те. При това тази сис­те­ма тряб­ва да под­ле­жи на посто­я­нен качес­т­вен кон­т­рол, за да не се  допус­ка пове­че без­к­ри­тич­но­то при­ема­не на нез­д­ра­во знание.

Тази плат­фор­ма дава въз­мож­ност за сът­руд­ни­чес­т­во меж­ду све­тов­ни­те сто­пан­с­ки, поли­ти­чес­ки, медий­ни и науч­ни ели­ти в пола­га­не на осно­ви­те, а след това изграж­да­не на Све­то­вен ком­п­лекс за „Сис­тем­но Ико­но­ми­чес­ко Инже­нер­с­т­во“, реа­ли­зи­рай­ки новия път в исто­ри­я­та на бъде­ще­то – „Диги­тал­на Тран­с­фор­ма­ция на Ико­но­ми­чес­ка­та Наука“.