ПЛАТФОРМА – КНИГА: Дигитална трансформация на икономическата наука

Визия за нов път в историята на бъдещето

Осмис­ля­не­то на необ­хо­ди­мост­та от „Диги­тал­на тран­с­фор­ма­ция на ико­но­ми­чес­ка­та наука“, като Визия за нов път в исто­ри­я­та на бъде­ще­то изис­к­ва задъл­бо­че­но осъз­на­ва­не на мно­жес­т­во от пре­неб­рег­ва­ни оче­вид­нос­ти. На пръв поглед мно­го от тях са шоки­ра­щи и дори немис­ли­ми. Напри­мер, че ико­но­ми­чес­ка­та наука се нами­ра на сред­но­ве­ков­но ниво на раз­ви­тие в срав­не­ние с раз­ви­ти­е­то на меди­цин­с­ка­та наука. Или фак­тът, че дори най-скъ­поп­ла­те­ни­те и престиж­ни кон­сул­тан­ти по управ­лен­с­ко моде­ли­ра­не на ико­но­ми­ка­та на индус­т­ри­ал­ни­те пред­при­я­тия, нямат никак­ва пред­ста­ва как­во е прин­цип­но­то уст­ройс­т­во и начин на фун­к­ци­о­ни­ра­не на едно пред­при­я­тие за машини.

Кни­га­та „Диги­тал­на тран­с­фор­ма­ция на ико­но­ми­чес­ка­та наука — Визия за нов път в исто­ри­я­та на бъде­ще­то“ пред­став­ля­ва плат­фор­ма за пости­га­не на вза­им­но раз­би­ра­тел­с­т­во по отно­ше­ние на ком­п­лекс от проб­ле­ми, кои­то носят огром­ни запла­хи за бъде­ще­то на нашия свят – запла­хи включ­ва­щи и ядрен апокалипсис.

По-важ­но­то е, че тази плат­фор­ма пред­ста­вя и визия за един нов път в исто­ри­я­та на бъде­ще­то. Път, кой­то стъп­ва на раз­ре­ша­ва­не­то на този ком­п­лекс от проб­ле­ми, чрез рефор­ми­ра­що­то зна­ние наре­че­но „холис­ти­чен биз­нес модел онто­ло­гия“ и съз­да­ва­не­то на нова гене­ра­ция машин­ни инже­не­ри, наре­че­ни „сис­тем­ни ико­но­ми­чес­ки инженери“.

Вза­и­мо­дейс­т­ви­е­то в тази плат­фор­ма се изра­зя­ва в добав­ки и доуточ­не­ния на насто­я­ща­та кни­га-заго­тов­ка до пости­га­не­то на общоп­ри­ет източ­ник, кой­то да ста­не носи­тел на посла­ни­е­то за „Диги­тал­на тран­с­фор­ма­ция на ико­но­ми­чес­ка­та наука“.