Лиценз за съдържанието

Мате­ри­а­ли­те, съдър­жа­ние и фай­ло­ве, от този уеб­сайт – при усло­вие, че не е упо­ме­нат друг лиценз – се раз­прос­т­ра­ня­ва под лиценз Кри­ей­тив Комънс Призна­ние-Неко­мер­си­ал­но-Спо­де­ля­не на спо­де­ле­но­то 4.0 Меж­ду­на­ро­ден. Вие може­те сво­бод­но да: 
 • Спо­де­ля­те – да копи­ра­те и раз­прос­т­ра­ня­ва­те този мате­ри­ал чрез вся­ка­къв носи­тел или формат.
 • Адап­ти­ра­те – да ремик­си­ра­те, пре­об­ра­зу­вай­те и над­граж­дай­те този материал.
Съг­лас­но след­ни­те условия: 
 • Призна­ние – Тряб­ва да посо­чи­те автор­с­т­во­то, да доба­ви­те връз­ка към лицен­за и да посо­чи­те дали са пра­ве­ни про­ме­ни. Може­те да напра­ви­те това по вся­ка­къв разумен начин, но не и по начин, оста­вящ впе­чат­ле­ни­е­то, че дър­жа­те­лят на лицен­за (в час­т­ност авто­рът) под­кре­пят вас или начи­нът, по кой­то вие изпол­з­ва­те материала.
 • Неко­мер­си­ал­но спо­де­ля­не – Не може­те да изпол­з­ва­те този мате­ри­а­ла за тър­гов­с­ки (комер­си­ал­ни) цели.
 • Спо­де­ля­не на спо­де­ле­но­то – В слу­чай, че про­ме­ни­те (ремик­си­ра­те), видо­из­ме­ни­те (пре­об­ра­зу­ва­те) или изпол­з­вай­ки този мате­ри­ал като осно­ва го над­гра­ди­те, то полу­че­ни­ят про­из­во­ден мате­ри­ал може да се раз­прос­т­ра­ня­ва само съг­лас­но лицен­з­ни­те усло­вия на оригинала.
 • Без допъл­ни­тел­ни огра­ни­че­ния – Няма­те пра­во да при­ла­га­те прав­ни усло­вия или тех­но­ло­гич­ни мер­ки, кои­то прав­но огра­ни­ча­ват дру­ги­те да пра­вят нещо, кое­то лицен­зът позволява.

Политика за поверителност ЕС

Декларация за поверителност ЕС

Тази дек­ла­ра­ция за пове­ри­тел­ност е акту­а­ли­зи­ра­на за после­ден 09.09.2022 и се отна­ся за граж­да­ни­те на Евро­пейс­ко­то ико­но­ми­чес­ко пространство.

В тази дек­ла­ра­ция за пове­ри­тел­ност обяс­ня­ва­ме как­во пра­вим с дан­ни­те, кои­то полу­ча­ва­ме за Вас чрез https://itfes.org. Пре­по­ръч­ва­ме ви вни­ма­тел­но да про­че­те­те това изяв­ле­ние. При обра­бот­ка­та си ние спаз­ва­ме изис­к­ва­ни­я­та на зако­но­да­тел­с­т­во­то за пове­ри­тел­ност. Това озна­ча­ва, наред с дру­го­то, че:

 • ние ясно посоч­ва­ме цели­те, за кои­то обра­бот­ва­ме лич­ни дан­ни. Ние пра­вим това чрез насто­я­ща­та дек­ла­ра­ция за поверителност;
 • стре­мим се да огра­ни­чим съби­ра­не­то на лич­ни дан­ни само до лич­ни­те дан­ни, изис­к­ва­ни за закон­ни цели;
 • пър­во, изис­к­ва­ме Ваше­то изрич­но съг­ла­сие да обра­бот­ва­ме Ваши­те лич­ни дан­ни в слу­чаи, изис­к­ва­щи Ваше­то съгласие;
 • ние пред­при­е­ма­ме под­хо­дя­щи мер­ки за сигур­ност, за да защи­тим ваши­те лич­ни дан­ни и да изис­ка­ме това от стра­ни, кои­то обра­бот­ват лич­ни дан­ни от наше име;
 • ние ува­жа­ва­ме пра­во­то Ви на достъп до ваши­те лич­ни дан­ни или да ги кори­ги­ра­ме или изтри­ем, по Ваше искане.

Ако има­те някак­ви въп­ро­си или иска­те да зна­е­те точ­но как­ви дан­ни съх­ра­ня­ва­ме от вас, моля свър­же­те се с нас.

1. Цел, данни и срок на съхранение

We may collect or receive personal information for a number of purposes connected with our business operations which may include the following: (click to expand)

2. Бисквитки

Наши­ят сайт изпол­з­ва бис­к­вит­ки. За пове­че инфор­ма­ция относ­но бис­к­вит­ки­те, моля, виж­те наша­та Кок­ри­не

3. Disclosure practices

We disclose personal information if we are required by law or by a court order, in response to a law enforcement agency, to the extent permitted under other provisions of law, to provide information, or for an investigation on a matter related to public safety.

If our website or organisation is taken over, sold, or involved in a merger or acquisition, your details may be disclosed to our advisers and any prospective purchasers and will be passed on to the new owners.

Ние сме склю­чи­ли спо­ра­зу­ме­ние за обра­бот­ка на дан­ни с Google.

Google не може да изпол­з­ва дан­ни­те за дру­ги услу­ги на Google.

Включ­ва­не­то на пъл­ни IP адре­си е бло­ки­ра­но от нас.

4. Сигурност

Ние сме анга­жи­ра­ни със сигур­ност­та на лич­ни­те дан­ни. Ние пред­при­е­ма­ме под­хо­дя­щи мер­ки за сигур­ност, за да огра­ни­чим зло­у­пот­ре­ба­та с и нео­то­ри­зи­ран достъп до лич­ни дан­ни. Това гаран­ти­ра, че само необ­хо­ди­ми­те лица имат достъп до ваши­те дан­ни, че достъ­път до дан­ни­те е защи­тен и че наши­те мер­ки за сигур­ност се пре­раз­г­леж­дат редовно.

5. Уебсайтове на трети страни

Тази дек­ла­ра­ция за пове­ри­тел­ност не се отна­ся за уеб­сай­то­ве на тре­ти стра­ни, свър­за­ни чрез връз­ки на нашия уеб­сайт. Не можем да гаран­ти­ра­ме, че тези тре­ти стра­ни обра­бот­ват Ваши­те лич­ни дан­ни по надеж­ден или сигу­рен начин. Пре­по­ръч­ва­ме ви да про­че­те­те дек­ла­ра­ци­и­те за пове­ри­тел­ност на тези уеб­сай­то­ве, пре­ди да изпол­з­ва­те тези уебсайтове.

6. Изменения на настоящата декларация за поверителност

Ние си запаз­ва­ме пра­во­то да пра­вим изме­не­ния в насто­я­ща­та дек­ла­ра­ция за пове­ри­тел­ност. Пре­по­ръч­ва се редов­но да се кон­сул­ти­ра­те с тази дек­ла­ра­ция за пове­ри­тел­ност, за да сте наяс­но с вся­как­ви про­ме­ни. Освен това, ние актив­но ще Ви инфор­ми­ра­ме, кога­то е възможно.

7. Достъп и промяна на вашите данни

Ако има­те някак­ви въп­ро­си или иска­те да раз­бе­ре­те как­ви лич­ни дан­ни има­ме за Вас, моля свър­же­те се с нас. Може­те да се свър­же­те с нас, като изпол­з­ва­те инфор­ма­ци­я­та по-долу. Има­те след­ни­те права:

 • Има­те пра­во да зна­е­те защо са необ­хо­ди­ми ваши­те лич­ни дан­ни, как­во ще се слу­чи с тях и кол­ко вре­ме ще бъдат запазени.
 • Пра­во на достъп: Има­те пра­во на достъп до ваши­те лич­ни дан­ни, кои­то са ни известни.
 • Пра­во на кори­ги­ра­не: има­те пра­во да допъл­ва­те, кори­ги­ра­те, изтри­ва­те или бло­ки­ра­те лич­ни­те си дан­ни, кога­то пожелаете.
 • Ако ни даде­те съг­ла­си­е­то си за обра­бот­ва­не на Ваши­те дан­ни, има­те пра­во да оттег­ли­те това съг­ла­сие и да зали­чи­те лич­ни­те си данни.
 • Пра­во на прехвър­ля­не на ваши­те дан­ни: има­те пра­во да поис­ка­те всич­ки Ваши лич­ни дан­ни от адми­нис­т­ра­то­ра и да ги прехвър­ли­те изця­ло на друг администратор.
 • Пра­во на въз­ра­же­ние: може­те да въз­ра­зи­те сре­щу обра­бот­ва­не­то на ваши­те дан­ни. Ние се при­дър­жа­ме към това, освен ако не са нали­це осно­ва­тел­ни при­чи­ни за обработване.

Моля, вина­ги посо­че­те ясно кои сте, за да сме сигур­ни, че не про­ме­ня­ме или изтри­ва­ме дан­ни на греш­ния човек.

8. Подаване на жалба

Ако не сте довол­ни от начи­на, по кой­то обра­бот­ва­ме (оплак­ва­не за) обра­бот­ва­не­то на ваши­те лич­ни дан­ни, има­те пра­во да пода­де­те жал­ба до Орга­на за защи­та на данните.

9. Данни за контакт

Фон­да­ция ИТБИН
София, 1172, ул. Крум Кюляв­ков 15, вх.Б, ет.8, ап.27
България
Уеб­сайт: https://itfes.org
Email: support@itfes.org

Потребителско споразумение

Фон­да­ция ИТБИН се анга­жи­ра да под­дър­жа този уеб­сайт в крак с акту­ал­ни­те и точ­ни. Ако все пак срещ­не­те нещо, кое­то е неп­ра­вил­но или не е на раз­по­ло­же­ние, бих­ме били бла­го­дар­ни, ако ни уве­до­ми­те. Моля, посо­че­те къде на уеб­сай­та чете­те инфор­ма­ци­я­та. Тога­ва ще раз­гле­да­ме това въз­мож­но най-ско­ро. Моля, изпра­те­те вашия отго­вор по елек­т­рон­на поща на: support@itfes.org.

Ние не носим отго­вор­ност за загу­ба в резул­тат на неточ­нос­ти или непъл­но­та, нито за загу­ба, про­из­ти­ча­ща от проб­ле­ми, при­чи­не­ни или при­съ­щи на раз­прос­т­ра­ня­ва­не­то на инфор­ма­ция чрез интер­нет, като напри­мер пре­къс­ва­ния или пре­къс­ва­ния. Кога­то изпол­з­ва­ме уеб фор­му­ля­ри, се стре­мим да огра­ни­чим броя на задъл­жи­тел­ни­те поле­та до мини­мум. За вся­ка загу­ба, пре­тър­пе­ни в резул­тат на изпол­з­ва­не­то на дан­ни, съве­ти или идеи, пре­дос­та­ве­ни от Фон­да­ция ИТБИН или от име­то на този сайт, Фон­да­ция ИТБИН не поема никак­ва отговорност.

Отго­во­ри­те и запит­ва­ни­я­та за пове­ри­тел­ност, изпра­те­ни по имейл или чрез уеб фор­му­ляр, ще бъдат тре­ти­ра­ни по същия начин като пис­ма­та. Това озна­ча­ва, че може­те да очак­ва­те отго­вор от нас в срок от 1 месец най-къс­но. В слу­чай на слож­ни заяв­ки, ще ви уве­до­мим в рам­ки­те на 1 месец, ако се нуж­да­ем от мак­си­мум 3 месеца.

Всич­ки лич­ни дан­ни, кои­то ни пре­дос­та­вя­те в кон­тек­с­та на Вашия отго­вор или иска­не за инфор­ма­ция, ще бъдат изпол­з­ва­ни само в съот­вет­с­твие с наша­та дек­ла­ра­ция за поверителност.

Фон­да­ция ИТБИН пола­га всич­ки разум­ни уси­лия за защи­та на сво­и­те сис­те­ми от вся­ка­къв вид неза­кон­но изпол­з­ва­не. Фон­да­ция ИТБИН при­ла­га под­хо­дя­щи тех­ни­чес­ки и орга­ни­за­ци­он­ни мер­ки за тази цел, като взе­ма пред­вид, наред с дру­го­то, със­то­я­ни­е­то на тех­ни­ка­та. Въп­ре­ки това, той не носи отго­вор­ност за как­ва­то и да е загу­ба, пря­ка и/или кос­ве­на, пре­тър­пе­ни от потре­би­тел на уеб­сай­та, коя­то въз­ник­ва в резул­тат на неза­кон­но­то изпол­з­ва­не на него­ви­те сис­те­ми от тре­та страна.

Фон­да­ция ИТБИН не носи отго­вор­ност за съдър­жа­ни­е­то на уеб сай­то­ве, към кои­то или от кои­то се пра­ви хипер­в­ръз­ка или дру­го позо­ва­ва­не. Про­дук­ти­те или услу­ги­те, пред­ла­га­ни от тре­ти стра­ни, са пред­мет на при­ло­жи­ми­те усло­вия на тези тре­ти страни.

Всич­ки пра­ва на инте­лек­ту­ал­на соб­с­тве­ност вър­ху съдър­жа­ни­е­то на този сайт са пре­дос­та­ве­ни на Фон­да­ция ИТБИН.

The content on this website is available under a Creative Commons — Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License, unless specified otherwise.

Ако има­те въп­ро­си или проб­ле­ми с достъп­ност­та на уеб­сай­та, моля не се коле­бай­те да се свър­же­те с нас.

Disclaimer

Фон­да­ция ИТБИН се анга­жи­ра да под­дър­жа този уеб­сайт в крак с акту­ал­ни­те и точ­ни. Ако все пак срещ­не­те нещо, кое­то е неп­ра­вил­но или не е на раз­по­ло­же­ние, бих­ме били бла­го­дар­ни, ако ни уве­до­ми­те. Моля, посо­че­те къде на уеб­сай­та чете­те инфор­ма­ци­я­та. Тога­ва ще раз­гле­да­ме това въз­мож­но най-ско­ро. Моля, изпра­те­те вашия отго­вор по елек­т­рон­на поща на: support@itfes.org.

Ние не носим отго­вор­ност за загу­ба в резул­тат на неточ­нос­ти или непъл­но­та, нито за загу­ба, про­из­ти­ча­ща от проб­ле­ми, при­чи­не­ни или при­съ­щи на раз­прос­т­ра­ня­ва­не­то на инфор­ма­ция чрез интер­нет, като напри­мер пре­къс­ва­ния или пре­къс­ва­ния. Кога­то изпол­з­ва­ме уеб фор­му­ля­ри, се стре­мим да огра­ни­чим броя на задъл­жи­тел­ни­те поле­та до мини­мум. За вся­ка загу­ба, пре­тър­пе­ни в резул­тат на изпол­з­ва­не­то на дан­ни, съве­ти или идеи, пре­дос­та­ве­ни от Фон­да­ция ИТБИН или от име­то на този сайт, Фон­да­ция ИТБИН не поема никак­ва отговорност.

Отго­во­ри­те и запит­ва­ни­я­та за пове­ри­тел­ност, изпра­те­ни по имейл или чрез уеб фор­му­ляр, ще бъдат тре­ти­ра­ни по същия начин като пис­ма­та. Това озна­ча­ва, че може­те да очак­ва­те отго­вор от нас в срок от 1 месец най-къс­но. В слу­чай на слож­ни заяв­ки, ще ви уве­до­мим в рам­ки­те на 1 месец, ако се нуж­да­ем от мак­си­мум 3 месеца.

Всич­ки лич­ни дан­ни, кои­то ни пре­дос­та­вя­те в кон­тек­с­та на Вашия отго­вор или иска­не за инфор­ма­ция, ще бъдат изпол­з­ва­ни само в съот­вет­с­твие с наша­та дек­ла­ра­ция за поверителност.

Фон­да­ция ИТБИН пола­га всич­ки разум­ни уси­лия за защи­та на сво­и­те сис­те­ми от вся­ка­къв вид неза­кон­но изпол­з­ва­не. Фон­да­ция ИТБИН при­ла­га под­хо­дя­щи тех­ни­чес­ки и орга­ни­за­ци­он­ни мер­ки за тази цел, като взе­ма пред­вид, наред с дру­го­то, със­то­я­ни­е­то на тех­ни­ка­та. Въп­ре­ки това, той не носи отго­вор­ност за как­ва­то и да е загу­ба, пря­ка и/или кос­ве­на, пре­тър­пе­ни от потре­би­тел на уеб­сай­та, коя­то въз­ник­ва в резул­тат на неза­кон­но­то изпол­з­ва­не на него­ви­те сис­те­ми от тре­та страна.

Фон­да­ция ИТБИН не носи отго­вор­ност за съдър­жа­ни­е­то на уеб сай­то­ве, към кои­то или от кои­то се пра­ви хипер­в­ръз­ка или дру­го позо­ва­ва­не. Про­дук­ти­те или услу­ги­те, пред­ла­га­ни от тре­ти стра­ни, са пред­мет на при­ло­жи­ми­те усло­вия на тези тре­ти страни.

Всич­ки пра­ва на инте­лек­ту­ал­на соб­с­тве­ност вър­ху съдър­жа­ни­е­то на този сайт са пре­дос­та­ве­ни на Фон­да­ция ИТБИН.

The content on this website is available under a Creative Commons — Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License, unless specified otherwise.

Ако има­те въп­ро­си или проб­ле­ми с достъп­ност­та на уеб­сай­та, моля не се коле­бай­те да се свър­же­те с нас.