Кон­так­ти

Фон­да­ция „Ин­фор­ма­ци­он­ни­те тех­но­ло­гии и бъ­де­ще­то на ико­но­ми­чес­ка­та на­ука“

ЕИК: 205489698

Елек­т­рон­на по­ща: office@itfes.org, foundation@itfes.org

Ад­рес: гр. Со­фия 1172, ул. Крум Кю­ляв­ков 15

    Връз­ка с нас

    Ва­ша­та елек­т­рон­на по­ща ня­ма да бъ­де пуб­ли­ку­ва­на. За­дъл­жи­тел­ни­те по­ле­та са от­бе­ля­за­ни с *