Без категория

Иновационния потенциал на ХЕС е управляван от използването на дииновативни ERP системи

Някои индус­т­ри­ал­ни ком­па­нии в Бъл­га­рия се спра­вят по-доб­ре от дру­ги. За да раз­бе­рем, част от фак­то­ри­те, кои­то сто­ят в осно­ва­та на успе­ха на дру­жес­т­ва като „Хид­рав­лич­ни Еле­мен­ти и Сис­те­ми“ АД и М+С Хид­рав­лик, се обър­нах­ме към Сте­фан Сте­фа­нов – пред­се­да­тел на фон­да­ция „ИТБИН“.

 

1. Г н Стефанов, разкажете ни малко повече за появата на „База Идеум“ и целите и мисията, които този технопарк си поставя пред себе си?

„База ИДЕУМ е бъл­гар­с­ки тех­но­парк за стра­те­ги­чес­ки ино­ва­ции в област­та на базис­но­то науч­но зна­ние за ико­но­ми­ка­та. Под поня­ти­е­то „базис­но науч­но зна­ние за ико­но­ми­ка­та“ раз­би­ра­ме науч­но­то зна­ние за управ­лен­с­ко моде­ли­ра­не на индус­т­ри­ал­ни­те предприятия.

Съз­да­ден през 1998г., миси­я­та на тех­но­пар­ка, предопре­де­лящ и цялос­т­ния харак­тер на дей­ност­та му, е:

Съз­да­ва­не и раз­ви­тие на IT про­дукт, носи­тел на ново качес­т­во „базис­но науч­но зна­ние за ико­но­ми­ка­та“, чрез кое­то да бъдат пре­одо­ле­ни същес­т­ве­ни­те дефек­ти, при­съ­щи на пред­ла­га­но­то днес тако­ва зна­ние, кои­то могат да се фор­му­ли­рат как­то следва:

Пър­ви същес­т­вен дефект: Науч­но­то зна­ние за ико­но­ми­ка не води до раз­би­ра­не на прин­цип­но­то уст­ройс­т­во и начи­на на фун­к­ци­о­ни­ра­не на вся­ко съв­ре­мен­но пред­при­я­тие като сис­те­мен обект, кой­то може да съз­да­ва доба­ве­на стойност.

Вто­ри същес­т­вен дефект: Науч­но­то зна­ние за ико­но­ми­ка не води до раз­би­ра­не на прин­цип­но­то уст­ройс­т­во и начи­на на фун­к­ци­о­ни­ра­не на вся­ко съв­ре­мен­но пред­при­я­тие като сис­те­мен субект, кой­то тряб­ва да съз­да­ва доба­ве­на стой­ност. Това озна­ча­ва, че това зна­ние е съв­сем праз­но за същ­ност­та на колек­тив­на­та отго­вор­ност, а оттам и съв­сем без­по­мощ­но за изгот­вя­не на прак­ти­чес­ки точ­ни длъж­нос­т­ни харак­те­рис­ти­ки в индустрията.

През сво­я­та исто­рия на същес­т­ву­ва­не „База ИДЕУМ“ е изве­ла зна­ние за прин­цип­но­то уст­ройс­т­во и начин на фун­к­ци­о­ни­ра­не на индус­т­ри­ал­но­то пред­при­я­тие като сис­те­мен обект и субект под фор­ма­та на тео­рия, тер­ми­но­ло­гия и про­то­тип­на тех­но­ло­гия във вид на дии­но­ва­тив­на ERP-сис­те­ма, коя­то се е дока­за­ла в индус­т­ри­ал­на­та прак­ти­ка. Тех­но­ло­гия, коя­то се явя­ва под­рив­на спря­мо всич­ки същес­т­ву­ва­щи към днеш­на дата пазар­но пред­ла­га­ни про­дук­ти (във вид на биз­нес соф­ту­ер, биз­нес кон­сул­ти­ра­не, инже­не­ринг и реин­же­не­ринг) за управ­лен­с­ко моде­ли­ра­не на индус­т­ри­ал­на­та икономика.

2. Говорите за революция в икономическите науки и нови бизнес принципи, които ще заменят традиционните представи за управление на бизнеса. Какви са те и защо са толкова революционни?

Не бих­ме каза­ли, че рево­лю­ция е точ­на­та дума. По-ско­ро ние гово­рим за рефор­ма на ико­но­ми­чес­ка­та наука. Рефор­ма, чрез коя­то да се напра­ви пре­ход на тази наука от схо­лас­тич­но (сред­но­ве­ков­но) на инже­нер­но (съв­ре­мен­но) ниво на раз­ви­тие, чрез масо­во­то раз­прос­т­ра­не­ние, изуча­ва­не и раз­ви­тие на фун­к­ци­о­нал­ни­те кон­с­т­рук­ции на „дии­но­ва­тив­ни ERP“ сис­те­ми – това са нов клас ERP сис­те­ми, в кои­то е вгра­де­но уни­вер­сал­но зна­ние за прин­цип­но­то уст­ройс­т­во и начи­на на фун­к­ци­о­ни­ра­не на маши­нос­т­ро­и­тел­но­то пред­при­я­тие като сис­те­мен обект и субект.

Нека опи­шем горе каза­но­то с един прост пример:

През сред­но­ве­ко­ви­е­то меди­цин­с­ка­та наука е била схо­лас­тич­на, т.е. има­ло е мно­жес­т­во раз­лич­ни шко­ли, воде­ни от авто­ри­те­ти, кои­то са има­ли раз­лич­но фраг­мен­тар­но раз­би­ра­не за уст­ройс­т­во­то на човеш­ко­то тяло. С поява­та на сис­тем­ния ана­то­ми­чен и физи­о­ло­ги­чен модел на човеш­ко­то тяло, открит от Анд­ре­ас Веза­ли, меди­ци­на­та беле­жи своя пре­ход от сред­но­ве­ков­но на съв­ре­мен­но ниво на развитие.

Ана­ло­гич­но на меди­ци­на­та пре­ди поява­та на ана­то­ми­чен и физи­о­ло­ги­чен модел на човеш­ко­то тяло, ико­но­ми­чес­ка­та наука днес е схо­лас­тич­на и няма изве­ден цялос­тен уни­вер­са­лен модел за прин­цип­но­то уст­ройс­т­во и начи­на на фун­к­ци­ни­ра­не на индус­т­ри­ал­но­то предприятие.

Някои биха оспо­ри­ли това визи­рай­ки сче­то­вод­с­тво­то и наис­ти­на сче­то­вод­с­тво­то (дело на Лука Пачи­о­ли – монах) е уни­вер­сал­но спря­мо вся­ко индус­т­ри­ал­но пред­при­я­тие, но то не дава „ана­то­ми­я­та и физи­о­ло­ги­я­та“ на индус­т­ри­ал­но­то пред­при­я­тие в цялост.

Едно е без­спор­но, ико­но­ми­чес­ка­та наука, рано или къс­но, ще напра­ви своя пре­ход от сред­но­ве­ков­но на съв­ре­мен­но ниво на раз­ви­тие. Това, кое­то е важ­но за нас като бъл­га­ри е, че в Бъл­га­рия, по воля­та на Бог, съд­ба­та или слу­чай­ност­та, тех­но­пар­кът „База ИДЕУМ“ е извел зна­ние за уни­вер­са­лен модел за прин­цип­но­то уст­ройс­т­во и начи­на на фун­к­ци­о­ни­ра­не на маши­нос­т­ро­и­тел­но­то пред­при­я­тие като сис­те­мен обект и субект. Също­то това зна­ние е вгра­де­но в фун­к­ци­о­нал­ни­те кон­с­т­рук­ции на съз­да­де­на­та от „База ИДЕУМ“ „дии­но­ва­тив­на ERP“-система.

Защо са тол­ко­ва рево­лю­ци­он­ни тези откри­тия, може да се отго­во­ри чрез две прости аналогии:

(1) Към днеш­на дата, на кого бих­те пове­ри­ли соб­с­тве­но­то си здра­ве — на док­тор схо­ласт или на съв­ре­ме­нен док­тор, изуча­вал ана­та­мо­и­я­та и физи­о­ло­ги­я­та на човеш­ко­то тяло. Мис­ля, че отго­во­рът е едноз­на­чен – на съв­ре­ме­нен док­тор. Също­то важи и за управ­ле­ни­е­то на индус­т­ри­ал­но­то пред­при­я­тие. Качес­т­во­то и ефек­тив­ност­та на управ­ле­ние ще бъдат зна­чи­тел­но по-висо­ки от тези, кои­то са днес при масо­во­то изуча­ва­не на ана­то­мич­ния уни­вер­са­лен модел на индус­т­ри­ал­но­то предприятие.

(2) Всич­ки сме чува­ли за неве­ро­ят­ни­те за вре­ме­то си пости­же­ния на гении като Лео­нар­до Давин­чи, или Иси­дор от Милет и Анти­мий от Трал (архи­тек­ти­те на катед­ра­ла­та „Све­та София“), кои­то са про­ек­ти­ра­ли и стро­и­ли уни­кал­ни съо­ръ­же­ния. С поява­та на меха­ни­ка­та и инже­нер­с­т­во­то мно­го по-слож­ни и голе­ми съо­ръ­же­ния, към днеш­на дата, се про­ек­ти­рат и изграж­дат от далеч по-мал­ко гени­ал­ни хора, кои­то вся­ка годи­на се под­гот­вят от тех­ни­чес­ки­те уни­вер­си­те­ти по све­та. Ана­ло­гич­но в управ­ле­ни­е­то към днеш­на дата, седят име­на­та на съз­да­те­ли или про­чу­ли се гении в управлни­е­то на кор­по­ра­ции като Хен­ри Форд или пък Джак Уелч. Успеш­ни­те индус­т­ри­ал­ни пред­при­я­тия се управ­ля­ват, обик­но­ве­но от инже­не­ри, мина­ли през инже­нер­на­та длъж­ност, рабо­ти­ли дъл­ги годи­ни за даде­на­та фир­ма, опоз­на­вай­ки ней­на­та струк­ту­ра, хора и тех­но­ло­гич­на среда.

Наше­то твър­де­ние, дока­за­но в индус­т­ри­ал­на­та прак­ти­ка, е, че съз­да­ва­не­то на ръко­во­ди­те­ли може да ста­ва сис­тем­но и мно­го по-ефек­тив­но чрез изуча­ва­не­то и при­ла­га­не­то на уни­вер­сал­ния модел за прин­цип­но­то уст­ройс­т­во и начи­на на фун­к­ци­о­ни­ра­не на маши­нос­т­ро­и­тел­но­то пред­при­я­тие. Така как­то меха­ни­ка­та и инже­нер­с­т­во­то са напра­ви­ли общо­дос­тъп­но и ефек­тив­но изграж­да­не­то на кад­ри, кои­то да про­ек­ти­рат и стро­ят слож­ни кон­с­т­рук­ции, така и уни­вер­сал­ни­ят модел на маши­нос­т­ро­и­тел­но­то пред­при­я­тие пра­ви общо­дос­тъп­но и ефек­тив­но изграж­да­не­то на управ­лен­с­ки кад­ри за индус­т­ри­я­та, кад­ри, стъ­пи­ли на ново инже­нер­но, а не схо­лас­тич­но, зна­ние за прин­цип­но­то уст­ройс­т­во и начин на фун­к­ци­о­ни­ра­не на индус­т­ри­ал­но­то предприятие.

3. Първа конференция на форум „ИТБИН“ на тема „Индустрия 4.0 и Дигитална Реформа на Икономическата Наука“ се проведе на 15-ти и 16-ти декември 2020 г. Разкажете ни за най-важното, което се случи на тази конференция и най-големите й достижения.

Най-важ­но­то, кое­то се слу­чи на Пър­ва­та кон­фе­рен­ция на форум „ИТБИН“ бе опо­вес­тя­ва­не­то на кау­за­та на фон­да­ци­я­та, а имен­но необ­хо­ди­мост­та от Диги­тал­на Рефор­ма на Ико­но­ми­чес­ка­та Наука, ней­ни­ят сми­съл и въз­мож­ност­та на Бъл­га­рия, като източ­ник на тази идея да взе­ме учас­тие в пре­раз­п­ре­де­ле­ни­е­то на све­тов­ни­те паза­ри на зна­ние за управ­лен­с­ко моде­ли­ра­не на ико­но­ми­ка­та на индус­т­ри­ал­ни­те пред­при­я­тия, въз­ли­за­щи на 1.5 три­ли­о­на евро годишино.

Като реа­лен житейс­ки про­цес, Диги­тал­на Рефор­ма на Ико­но­ми­чес­ка­та Наука озна­ча­ва изграж­да­не и под­дър­жа­не на Све­то­вен ком­п­лекс за ико­но­ми­чес­ко инже­нер­с­т­во. По същес­т­во това е науч­но­из­сле­до­ва­тел­с­ка и науч­но-обра­зо­ва­тел­на сис­те­ма, коя­то раз­ви­ва, раз­прос­т­ра­ня­ва и пре­дос­та­вя за край­но тър­гов­с­ко и край­но при­лож­но пол­з­ва­не „дии­но­ва­тив­но ERP“ зна­ние за управ­лен­с­ко моде­ли­ра­не на индус­т­ри­ал­на­та икономика.

Шес­т­ме­сеч­но­то изуча­ва­не – като тео­рия и прак­ти­ка – на програм­на­та фун­к­ци­о­нал­на кон­с­т­рук­ция на този нов вид сис­те­ми ще фор­ми­ра ново качес­т­во зна­ние за управ­ле­ни­е­то на ико­но­ми­ка­та на маши­нос­т­ро­и­тел­ни­те пред­при­я­тия и кор­по­ра­ции. Зна­ние, мно­го по-истин­но и полез­но за индус­т­ри­ал­на­та дейс­т­ви­тел­ност от зна­ни­е­то, кое­то сега се фор­ми­ра в резул­тат на пет­го­диш­но изуча­ва­не на ико­но­ми­чес­ки дис­цип­ли­ни в све­тов­но най-престиж­ни университети.

В послед­ния час на кон­фе­рен­ци­я­та се фоку­си­ра­ме вър­ху начи­на, по кой­то се осъ­щес­т­вя­ва Диги­тал­на­та Рефор­ма и въз­мож­но­то учас­тие на Бъл­га­рия в про­це­са на пре­раз­п­ре­де­ле­ние на све­тов­ни­те паза­ри на зна­ние, учас­тие, кое­то въз­ли­за на 5 млрд. евро годиш­но към 2030г. и потен­ци­а­ла за нарас­т­ва­не до 15 млрд. евро годиш­но до 2040 г. Естес­т­ве­но това би било въз­мож­но при съот­вет­на под­кре­па от стра­на на бъл­гар­с­ки­те сто­пан­с­ки, поли­ти­чес­ки, медий­ни и науч­ни ели­ти. На пре­ден план изли­за под­кре­па­та от сто­пан­с­ки­те ели­ти, коя­то се изра­зя­ва в инвес­ти­ции в този про­цес – инвес­ти­ции, кои­то по своя хара­кер се явя­ват трой­но пече­лив­ши — вед­нъж като висо­ка въз­връ­ща­е­мост в личен план, вто­ри път като пат­ри­о­тич­но дело и тре­ти път като престиж на наци­о­нал­но и евро­пейс­ко ниво.

4. Можете ли да ни дадете някакви конкретни примери, как новите модели за управление са били имплементирани в някои компании и до какви ефекти са довели?

Като при­мер за осъ­щес­т­вя­ва­не на управ­ле­ни­е­то чрез осъз­на­то раз­би­ра­не на прин­цип­но­то уст­ройс­т­во и начи­на на фун­к­ци­о­ни­ра­не на индус­т­ри­ал­но­то пред­при­я­тие, чрез изпол­з­ва­не­то на „дии­но­ва­тив­ни ERP“-системи, като носи­те­ли на тези моде­ли, можем да дадем ефек­тив­но­то управ­ле­ние на ино­ва­цин­ния потен­ци­ал на „Хид­рав­лич­ни Еле­мен­ти и Сис­те­ми“ АД.

За да пояс­ня за чита­те­ли­те, ино­ва­ци­о­нен потен­ци­ал е спо­соб­ност­та на едно пред­при­я­тие да усво­я­ва нови гами про­дук­ти. През 2013г. (как­то може да се види от уеб­сай­та на „ХЕС“ АД) беше съз­да­де­но пар­т­ньор­с­т­во меж­ду „ХЕС“ АД и „М+С Хид­рав­лик“ АД за про­из­вод­с­тво и про­даж­ба на акси­ал­но бутал­ни хид­рав­лич­ни мото­ри и пом­пи (АБХИ­зи) – изклю­чи­тел­но ино­ва­тив­на тех­но­ло­гия за Бъл­га­рия. Това про­из­вод­с­тво стъп­ва на заку­пе­ни ста­ри маши­ни и доку­мен­та­ция от няко­гаш­но­то пред­при­я­тие „Сила“, пред­наз­на­че­но за про­из­вод­с­тво на тези изде­лия и инвес­ти­ра­ло навре­ме­то над 120 млн. валут­ни лева.

Про­це­сът в „Сила“ по внед­ря­ва­не е про­ти­чал някол­ко годи­ни, но идва демок­ра­ци­я­та. Зада­ча на „ХЕС“ бе да усвои про­из­вод­с­тво­то на АБХИ­Зи­те (без мон­та­жа и изпи­та­ни­я­та, кои­то бяха зада­ча за „М+С Хидравлик“).

През 2013 г., в рам­ки­те на 9 месе­ца, 5 ма мла­ди машин­ни инже­не­ри, сред кои­то и аз, без опит в про­ек­ти­ра­не­то на заво­ди, но кои­то позна­вах­ме в дъл­бо­чи­на „дии­но­ва­тив­на­та ERP“-система – про­ек­ти­рах­ме, изгра­дих­ме и обез­пе­чих­ме рабо­та­та на раз­ши­ре­ни­я­та на тех­но­ло­гич­на­та сре­да и на два­та заво­да. Всич­ко това се слу­чи за тол­ко­ва вре­ме и пари кол­ко­то „чуж­ден­ци“ поис­ка­ха само за осъв­ре­ме­ня­ва­не на доку­мен­та­ци­я­та на изделията.

Под наше ръко­вод­с­тво, 4 ма работ­ни­ци, без какъв­то и да било спе­ци­а­ли­зи­ран опит, за 9 месе­ца, усво­и­ха набор от висо­ко­тех­но­ло­гич­ни про­це­си, кои­то в общия слу­чай се обез­пе­ча­ват от 25 до 30 висо­кок­ва­ли­фи­ци­ра­ни специалисти.

Про­из­ве­де­ни­те от „ХЕС“ АД изде­лия бяха изпра­те­ни в све­тов­но­из­вес­т­на спе­ци­а­ли­зи­ра­на лабо­ра­то­рия в Гер­ма­ния. Тамош­ни­те екс­пер­ти не можа­ха да повяр­ват, че таки­ва про­дук­ти – като вид и качес­т­во – могат да бъдат съз­да­де­ни в България.

5. И накрая — какви са целите ви за тази и следващата година и как пандемията обърка плановете ви?

Пан­де­ми­я­та обър­ка пла­но­ве­те ни за про­веж­да­не на Пър­ва­та кон­фе­рен­ция, коя­то тряб­ва­ше да бъде при­със­т­ве­на и за това ни се нало­жи да я про­ве­дем в онлайн формат.

Цели­те ни за тази и след­ва­ща­та годи­на са про­веж­да­не на послед­ва­щи кон­фе­рен­ции на Форум „ИТБИН“, но най-вече въз­раж­да­не на дей­ност­та на тех­но­пар­ка „База ИДЕУМ“ и фор­ми­ра­не­то на осно­ви­те на Све­то­вен ком­п­лекс за ико­но­ми­чес­ко инже­нер­с­т­во, чрез кой­то Бъл­га­рия да взе­ме учас­тие в пре­раз­п­ре­де­ле­ни­е­то на паза­ри­те за зна­ние, за кои­то вече говорихме.

Въз­раж­да­не­то на дей­ност­та на „База ИДЕУМ“ ще се слу­чи под фор­ма­та на пре­об­ра­зу­ва­не на едно от акци­о­нер­ни­те дру­жес­т­ва на тех­но­пар­ка, чия­то основ­на цел ще бъде раз­ви­тие и раз­прос­т­ра­не­ние на тази уни­кал­на под­рив­на тех­но­ло­гия. Очак­ва­ме стой­ност­та на акци­и­те в това дру­жес­т­во да се пови­ши поне пет­крат­но в след­ва­щи­те 3 годи­ни, тъй като наис­ти­на това, с кое­то раз­по­ла­га­ме ще предиз­ви­ка огро­мен инте­рес във всич­ки воде­щи ком­па­нии –про­из­во­ди­те­ли на соф­ту­ер, а и не само.

Защо­то клю­чо­ва част от „дии­но­ва­тив­но­то ERP” зна­ние и про­дук­ти ще се раз­ви­ват в облас­ти­те на биз­нес соф­ту­ер, биз­нес кон­сул­ти­ра­не, биз­нес оди­ти­ра­не, индус­т­ри­а­лен инже­не­ринг и реин­же­не­ринг. Очак­ва­ме до 2023 годи­на стой­ност­та на това дру­жес­т­во да бъде над 1 млрд. евро.

Тех­но­ло­ги­я­та, с коя­то раз­по­ла­га­ме мно­гок­рат­но пре­въз­хож­да вся­ка същес­т­ву­ва­ща подоб­на към момен­та, така че очак­ва­ме огро­мен инте­рес от инвес­ти­то­ри и съмишленици.