ПЛАТФОРМА – КНИГА: Бизнес модел онтология
Основа за „Дигитална трансформация на икономическата наука“

Биз­нес модел онто­ло­гия е поня­тие, доби­ло широ­ка попу­ляр­ност в нашия свят най вече чрез сво­и­те пазар­ни изра­же­ния. По сво­е­то естес­т­во това поня­тие озна­ча­ва схе­ма­тич­но и фор­му­ли­ра­но опи­са­ние на прин­ци­па на дейс­т­вие на фено­ме­на индус­т­ри­ал­но пред­при­я­тие като сис­те­мен обект, носи­тел на свойс­т­во­то субектност.

Реа­ли­за­ци­я­та на „Диги­тал­на тран­с­фор­ма­ция на ико­но­ми­чес­ка­та наука“ би била невъз­мож­на без истин­с­ки, холис­ти­чен биз­нес модел онто­ло­гия, кой­то да се пре­вър­не в тър­се­но­то ново качес­т­во базис­но науч­но зна­ние за ико­но­ми­ка. В послед­с­твие той тряб­ва да послу­жи за позна­ва­тел­на осно­ва, на коя­то да се фор­ми­рат програ­ми­те за обу­че­ние на „сис­тем­ни­те ико­но­ми­чес­ки инже­не­ри“, а също и за осно­ва на холис­тич­ни­те ERP сис­те­ми. Един исти­нен холис­ти­чен биз­нес модел онто­ло­гия би тран­с­фор­ми­рал индус­т­ри­ал­ни­те ико­но­ми­ки на дър­жа­ви­те в нашия свят.

Кни­га­та „Биз­нес модел онто­ло­гия: Осно­ва за „Диги­тал­на тран­с­фор­ма­ция на ико­но­ми­чес­ка­та наука“ пред­ста­вя съпос­тав­ка меж­ду два същес­т­ву­ва­щи вида биз­нес модел онто­ло­гия – еди­ни­ят, дело на про­фе­си­о­на­лен ико­но­мист, а дру­ги­ят, дело на 20-годиш­ния труд на бъл­гар­с­кия „Инс­ти­тут за Сис­тем­но Ико­но­ми­чес­ко Инже­нер­с­т­во“. За цел­та е пред­ста­ве­на цялос­т­на­та тео­рия на биз­нес моде­ла онто­ло­гия, дело на „ИСИИ“.

Вза­и­мо­дейс­т­ви­е­то в тази плат­фор­ма се изра­зя­ва в добав­ки и доуточ­не­ния на насто­я­ща­та кни­га-заго­тов­ка до пости­га­не­то на общоп­ри­ет източ­ник, кой­то да ста­не науч­на осно­ва за реа­ли­зи­ра­не­то на „Диги­тал­на тран­с­фор­ма­ция на ико­но­ми­чес­ка­та наука“.