• Инфраструктура

  „Ин­с­ти­тут за Сис­тем­но Ико­но­ми­чес­ко Ин­же­нер­с­т­во“ – Същ­ност и це­ли

  На 3 март 2021 г. Фон­да­ция „ИТ­БИН“ из­гот­ви СТРА­ТЕ­ГИЯ за фун­к­ци­о­нал­но раз­ви­тие на „ИСИИ“ до 2030 г. Во­де­щи при из­пъл­не­ние на стра­те­ги­я­та са прин­ци­пи­те за ЕДИ­НЕ­НИЕ, СЪ­ЗИ­ДА­НИЕ и УПРАВ­ЛЕ­НИЕ. Основ­на цел на ин­с­ти­ту­та е да раз­вие и да бъ­де из­точ­ник за раз­прос­т­ра­не­ние на под­рив­на­та тех­но­ло­гия – 2in ERP сис­те­ма.

 • Проучване erp системи
  Проучвания

  Па­за­ри на ико­но­ми­чес­ка­та на­ука 2020

  През ме­сец сеп­тем­в­ри 2020 го­ди­на, на­ши ек­с­пер­ти про­ве­до­ха за­дъл­бо­че­но про­уч­ва­не на те­ма „Па­зар­но из­ра­же­ние на об­щес­т­ве­на­та не­об­хо­ди­мост от про­дук­ти на ико­но­ми­чес­ка­та на­ука“. Тук ще пред­ста­вим на ва­ше­то вни­ма­ние пъл­ни­ят док­лад от про­уч­ва­не­то.

 • Конкурси

  Зна­ние за ико­но­ми­ка­та на МИП

  В на­ча­ло­то на 2020 го­ди­на, под фор­ма­та на кон­курс на­ши сът­руд­ни­ци про­ве­до­ха про­уч­ва­не, озаг­ла­ве­но „Кон­курс за зна­ние за ико­но­ми­ка­та на ма­ши­нос­т­ро­и­тел­но­то ин­дус­т­ри­ал­но пред­при­я­тие“.

 • Проучване erp системи
  Проучвания

  ERP сис­те­ми 2019

  През 2019 го­ди­на, на­ши ек­с­пер­ти про­ве­до­ха за­дъл­бо­че­но про­уч­ва­не, озаг­ла­ве­но „Об­зор на съв­ре­мен­ни­те ERP сис­те­ми“. Про­уч­ва­не­то об­хва­ща во­де­щи­те па­зар­ни про­дук­ти от направ­ле­ни­е­то биз­нес соф­ту­ер и в час­т­ност ERP сис­те­ми­те.

 • Конкурси

  Ор­га­ни­за­тор на про­ект

  „Най-гнус­но­то в по­ли­ти­ка­та – да  пре­мъл­ча­ваш и прикри­ваш оче­вид­но­то“. То­ва са ду­ми на Фер­ди­нанд Ла­сал, пол­з­ва­ни ка­то над­слов на въ­ве­де­ни­е­то на кни­га­та на Ти­ло Са­ра­цин, из­да­де­на през 2010 го­ди­на под загла­ви­е­то „За­що Гер­ма­ния се са­мо­у­ни­що­жа­ва“.

  В пред­го­во­ра към бъл­гар­с­ко­то из­да­ние, ко­е­то из­ли­за през 2016 го­ди­на, се твър­ди, че та­зи кни­га „е най-че­те­на­та по­ли­ти­чес­ка кни­га в Ев­ро­па през послед­но­то де­се­ти­ле­тие. Са­мо за ня­кол­ко ме­се­ца в Гер­ма­ния са про­да­де­ни 1,5 ми­ли­о­на ко­пия от нея.

 • Конкурси

  Ико­но­ми­чес­ки жур­на­лист

  В кни­га­та си, от 2010 го­ди­на, „За­що Гер­ма­ния се са­мо­у­ни­що­жа­ва“, Ти­ло Са­ра­цин ци­ти­ра ду­ми­те на Фер­ди­нанд Ла­сал, а имен­но – „най-гнус­но­то в по­ли­ти­ка­та – да пре­мъл­ча­ваш и прикри­ваш оче­вид­но­то“.

  Но не е ли още по-гнус­но да се пре­неб­рег­ва ед­на оче­вид­ност с по­тен­ци­ал­но фа­тал­ни послед­с­твия за це­лия ев­ро­пейс­ки свят?