Проучване erp системи
Проучвания

Па­за­ри на ико­но­ми­чес­ка­та на­ука 2020

През ме­сец сеп­тем­в­ри 2020 го­ди­на, на­ши ек­с­пер­ти про­ве­до­ха за­дъл­бо­че­но про­уч­ва­не на те­ма „Па­зар­но из­ра­же­ние на об­щес­т­ве­на­та не­об­хо­ди­мост от про­дук­ти на ико­но­ми­чес­ка­та на­ука“. Тук ще пред­ста­вим на ва­ше­то вни­ма­ние пъл­ни­ят док­лад от про­уч­ва­не­то.

Па­зар­но из­ра­же­ние на об­щес­т­ве­на­та не­об­хо­ди­мост от про­дук­ти на ико­но­ми­чес­ка­та на­ука – въ­ве­де­ние

В насто­я­що­то из­ло­же­ние ще раз­гле­да­ме об­щес­т­ве­на­та не­об­хо­ди­мост от зна­ния за управ­лен­с­ко мо­де­ли­ра­не на ико­но­ми­ка­та и го­тов­ност­та на об­щес­т­во­то да запла­ща ми­ли­ар­ди за тях, въп­ре­ки нис­ка­та при­лож­на стой­ност на зна­ни­я­та, ге­не­ри­ра­ни от съв­ре­мен­на­та ико­но­ми­чес­ка на­ука.

Об­щес­т­ве­на не­об­хо­ди­мост от про­дук­ти, ко­и­то да струк­ту­ри­рат и по­ви­ша­ват ефек­тив­ност­та на ико­но­ми­чес­ки­те дей­нос­ти неп­ре­къс­на­то на­рас­т­ва. Пря­ко­то па­зар­но из­ра­же­ние на об­щес­т­ве­на­та не­об­хо­ди­мост от про­дук­ти, ко­и­то да струк­ту­ри­рат и по­ви­ша­ват ефек­тив­ност­та на ико­но­ми­чес­ки­те дей­нос­ти се струк­ту­ри­ра в след­ни­те направ­ле­ния:

 • Ин­дус­т­ри­а­лен ин­же­не­ринг и ре­ин­же­не­ринг.
 • Управ­лен­с­ко-мо­де­ли­ра­що кон­сул­ти­ра­не.
 • Оди­ти­ра­не, вклю­чи­тел­но рей­тин­го­во оце­ня­ва­не.
 • Биз­нес соф­ту­ер и свър­за­ни­те с не­го услу­ги.

Те­зи че­ти­ри про­дук­то­ви направ­ле­ния не са спе­ци­фич­на ха­рак­те­рис­ти­ка на да­де­на ико­но­ми­чес­ка на­ука. Но иде­о­ло­ги­я­та на ак­ту­ал­на­та ико­но­ми­чес­ка на­ука не­ми­ну­е­мо се­ди в тях­на­та осно­ва.

Ин­дус­т­ри­а­лен ин­же­не­ринг и ре­ин­же­неринг

Пазар за индустриален инженеринг и реинженеринг
Фи­гу­ра 1. Па­зар за Ин­дус­т­ри­а­лен ин­же­не­ринг и ре­ин­же­не­ринг. Стой­нос­ти­те са пред­ста­ве­ни в ми­ли­ар­да щат­с­ки до­ла­ра за го­ди­на.

То­ва е най-ви­со­ко тех­но­ло­гич­но­то направ­ле­ние, ко­е­то пред­став­ля­ва свър­з­ва­що­то зве­но меж­ду тех­но­ло­гич­ни­те на­уки и ин­дус­т­ри­я­та. То­ва направ­ле­ние включ­ва след­ни­те ка­те­го­рии про­дук­ти:

 • ин­же­не­рин­го­ви про­ек­ти за из­граж­да­не на тех­но­ло­гич­на­та сре­да на ин­дус­т­ри­ал­ни пред­при­я­тия и сис­те­ми;
 • ре­ин­же­не­ринг на тех­но­ло­гич­на­та сре­да на ин­дус­т­ри­ал­ни пред­при­я­тия и сис­те­ми;
 • мо­де­ли­ра­не и управ­ле­ние на жиз­не­ния ци­къл на про­дук­ти­те – тях­на­та про­даж­ба, внед­ря­ва­не и сер­виз.

Към края на 2020 го­ди­на, па­за­рът за Ин­дус­т­ри­а­лен ин­же­не­ринг и ре­ин­же­не­ринг се оце­ня­ва на 950 ми­ли­ар­да до­ла­ра за го­ди­на. Тен­ден­ци­я­та е през 2030 то­зи па­зар да достиг­не 1,55 три­ли­о­на до­ла­ра за го­ди­на.

Управ­лен­с­ко-мо­де­ли­ра­що кон­сул­ти­ра­не

Пазар за Управленско-моделиращо консултиране.
Фи­гу­ра 2. Па­зар за Управ­лен­с­ко-мо­де­ли­ра­що кон­сул­ти­ра­не. Стой­нос­ти­те са пред­ста­ве­ни в ми­ли­ар­да щат­с­ки до­ла­ра за го­ди­на.

То­ва направ­ле­ние тряб­ва да бъ­де мост меж­ду ико­но­ми­чес­ка­та на­ука и ин­же­не­рин­га на пред­при­я­тия. Към мо­мен­та позна­ва­тел­на­та осно­ва за не­го­во­то осъ­щес­т­вя­ва­не се оси­гу­ря­ва от ико­но­ми­чес­ка на­ука, на­ми­ра­ща се на сред­но­ве­ков­но ни­во на раз­ви­тие. Ико­но­ми­чес­ки­те ак­ти­ви, ко­и­то за­ви­сят кос­ве­но от направ­ле­ни­е­то се оце­ня­ват в де­сет­ки три­ли­о­на до­ла­ра. Сег­мен­ти­те, със­та­вя­щи то­зи па­зар са:

 • Стра­те­ги­чес­ко кон­сул­ти­ра­не;
 • Опе­ра­тив­но кон­сул­ти­ра­не;
 • Фи­нан­со­во кон­сул­ти­ра­не;
 • Кон­сул­ти­ра­не, от­нос­но чо­веш­ки ре­сур­си;
 • Кон­сул­та­ции, свър­за­ни с биз­нес соф­ту­ер.

Към края на 2020 го­ди­на, па­за­рът за Управ­лен­с­ко-мо­де­ли­ра­що кон­сул­ти­ра­не се оце­ня­ва на 300 ми­ли­ар­да до­ла­ра за го­ди­на. Тен­ден­ци­я­та е през 2030 то­зи па­зар да достиг­не 455 ми­ли­ар­да до­ла­ра за го­ди­на.

По­ра­ди нис­ко­то ни­во на вло­же­на стой­ност, нуж­на за опе­ри­ра­не, то­зи вид па­зар се ха­рак­те­ри­зи­ра с мно­го ви­со­ко ни­во на пе­чал­ба. Пред­ста­ве­ни­те тук дан­ни са сил­но за­ни­же­ни!

Оди­ти­ра­не, вклю­чи­тел­но рей­тин­го­во оце­ня­ва­не

Пазар за Одитиране, включително рейтингово оценяване.
Фи­гу­ра 3. Па­зар за Оди­ти­ра­не, вклю­чи­тел­но рей­тин­го­во оце­ня­ва­не. Стой­нос­ти­те са пред­ста­ве­ни в ми­ли­ар­да щат­с­ки до­ла­ра за го­ди­на.

Позна­ва­тел­на­та осно­ва за осъ­щес­т­вя­ва­не на оди­ти­ра­не и рей­тин­го­во оце­ня­ва­не съ­що се оси­гу­ря­ва от ико­но­ми­чес­ка­та на­ука, на­ми­ра­ща се на сред­но­ве­ков­но ни­во на раз­ви­тие.

Про­дук­ти­те, фор­ми­ра­щи то­зи па­зар, са кон­сул­тант­с­ки и администра­ти­в­ни услу­ги в об­ласт­та на сче­то­вод­ния одит, как­то и рей­тин­го­во оце­ня­ва­не на рен­та­бил­ност­та на раз­лич­ни ико­но­ми­чес­ки су­бек­ти, в то­ва чис­ло и це­ли дър­жа­ви.

Ико­но­ми­чес­ки­те ак­ти­ви, кос­ве­но за­ви­се­щи от направ­ле­ни­е­то, тук съ­що се оце­ня­ват в де­сет­ки три­ли­о­на до­ла­ра.

Към края на 2020 го­ди­на, па­за­рът за Оди­ти­ра­не и рей­тин­го­во оце­ня­ва­не се оце­ня­ва на 150 ми­ли­ар­да до­ла­ра за го­ди­на. Тен­ден­ци­я­та е през 2030 то­зи па­зар да достиг­не 215 ми­ли­ар­да до­ла­ра за го­ди­на.

По­ра­ди нис­ко­то ни­во на вло­же­на стой­ност, нуж­на за опе­ри­ра­не, то­зи вид па­зар се ха­рак­те­ри­зи­ра с мно­го ви­со­ко ни­во на пе­чал­ба. В про­уч­ва­не­то не са взе­ти под вни­ма­ние бан­ко­ви­ят сек­тор и оцен­ки­те на на­ци­о­нал­ни ико­но­ми­ки.

Биз­нес соф­ту­ер и свър­за­ни с не­го услу­ги

Пазар за Бизнес софтуер и свързани с него услуги. Стойностите са представени в милиарда щатски долара за година.
Фи­гу­ра 4. Па­зар за Биз­нес соф­ту­ер и свър­за­ни с не­го услу­ги. Стой­нос­ти­те са пред­ста­ве­ни в ми­ли­ар­да щат­с­ки до­ла­ра за го­ди­на.

Биз­нес соф­ту­е­рът е пред­наз­на­чен да об­служ­ва опи­са­ни­те до тук дей­нос­ти. Той се съз­да­ва съ­об­раз­но ак­ту­ал­на­та ико­но­ми­чес­ка на­ука и по то­зи на­чин се явя­ва мощ­но сред­с­тво за ма­со­во­то ѝ раз­прос­т­ра­не­ние в прак­ти­ка­та.

По­ра­ди лип­са­та на „здрав и мо­но­ли­тен фун­да­мент на ико­но­ми­чес­ка­та на­ука, във вид на сис­те­мен уни­вер­са­лен мо­дел на ма­ши­нос­т­ро­и­тел­но­то пред­при­я­тие“, биз­нес соф­ту­е­рът се съз­да­ва на ба­за­та на т.нар. доб­ри прак­ти­ки. То­ва во­ди до фраг­мен­тар­ност и не­из­чер­па­е­мо мно­жес­т­во мо­ду­ли и ви­до­ве биз­нес соф­ту­ер. В ре­зул­тат се пости­га нис­ка ра­бот­на ефек­тив­ност на пред­при­я­ти­я­та.

Част от раз­лич­ни­те ви­до­ве мо­ду­ли, фор­ми­ра­щи то­зи па­зар са: ERP, PDM, SCM, CRM, MRP, MES, SRM, MDM, HR, FI, IM, PS, CO, BI и дру­ги. Во­де­щи ком­па­нии в та­зи об­ласт са: SAP, Oracle, Microsoft и дру­ги.

Към края на 2020 го­ди­на, па­за­рът за Биз­нес соф­ту­ер и свър­за­ни с не­го услу­ги се оце­ня­ва на 350 ми­ли­ар­да до­ла­ра за го­ди­на. Тен­ден­ци­я­та е през 2030 то­зи па­зар да достиг­не 690 ми­ли­ар­да до­ла­ра за го­ди­на.

То­ва направ­ле­ние е с го­лям по­тен­ци­ал за рас­теж. Дан­ни­те се раз­ли­ча­ват в за­ви­си­мост от то­ва, кой про­веж­да про­уч­ва­ни­я­та, как­ви фак­то­ри и кла­со­ве про­дук­ти би­ват раз­глеж­да­ни. Пред­ста­ве­ни­те тук дан­ни са сил­но за­ни­же­ни!

Су­ма­рен па­зар

Общ пазар за Продукти на икономическата наука – минимални стойности, получени в изследването.
Фи­гу­ра 5. Общ па­зар за Про­дук­ти на ико­но­ми­чес­ка­та на­ука – ми­ни­мал­ни стой­нос­ти, по­лу­че­ни в из­след­ва­не­то. Стой­нос­ти­те са пред­ста­ве­ни в ми­ли­ар­да щат­с­ки до­ла­ра за го­ди­на, как­то след­ва:       Управ­лен­с­ко кон­сул­ти­ра­не;       Оди­ти­ра­не;       Биз­нес соф­ту­ер;       Ин­дус­т­ри­а­лен ин­же­не­ринг;       Су­ма­рен па­зар.

На Фи­гу­ра 5 е пред­ста­вен су­мар­ни­ят па­зар на пред­ста­ве­ни­те по-го­ре про­дук­то­ви направ­ле­ния. Очак­ва се към края на  2030 го­ди­на то­зи су­ма­рен па­зар да да въз­ли­за на $2,9 три­ли­о­на го­диш­но.

В гра­фи­ка­та от Фи­гу­ра 5, как­то и в пред­ход­ни­те раз­де­ли, е да­ден осно­вен фо­кус вър­ху ми­ни­мал­ни­те стой­нос­ти, по­лу­че­ни в хо­да на про­уч­ва­не­то. В про­уч­ва­не­то не са вклю­че­ни сче­то­вод­ни­те услу­ги, чий­то го­ди­шен па­зар, към края на 2020 го­ди­на, се из­ра­зя­ва в обем от над $500 ми­ли­ар­да, но ня­ма тен­ден­ция са ма­щаб­но на­рас­т­ва­не.

В па­зар­но­то направ­ле­ние, опре­де­ле­но ка­то „Ин­дус­т­ри­а­лен ин­же­не­ринг и ре­ин­же­не­ринг“ се включ­ват ин­же­нер­ни дей­нос­ти и под­по­ма­га­щи­ят ги соф­ту­ер (PLM, CAD, CAM, FEA и т.н.), свър­за­ни с про­миш­ле­ност­та. Тук не се включ­ват та­ка на­ре­че­ни­те „ин­же­не­рин­го­ви“ дей­нос­ти, свър­за­ни с про­ек­ти­ра­не и из­граж­да­не (стро­и­тел­с­т­во) на ин­ф­рас­т­рук­тур­ни съ­о­ръ­же­ния – пъ­ти­ща и сгра­ди, кой­то въз­ли­за на над $10 три­ли­о­на за го­ди­на.

Общ пазар за Продукти на икономическата наука – максимални стойности, получени в изследването.
Фи­гу­ра 6. Общ па­зар за Про­дук­ти на ико­но­ми­чес­ка­та на­ука – мак­си­мал­ни стой­нос­ти, по­лу­че­ни в из­след­ва­не­то. Стой­нос­ти­те са пред­ста­ве­ни в ми­ли­ар­да щат­с­ки до­ла­ра за го­ди­на, как­то след­ва:       Управ­лен­с­ко кон­сул­ти­ра­не;       Оди­ти­ра­не;       Биз­нес соф­ту­ер;       Ин­дус­т­ри­а­лен ин­же­не­ринг;       Сче­то­вод­ни услу­ги;       Су­ма­рен па­зар.

В па­зар­но­то направ­ле­ние опре­де­ле­но ка­то „биз­нес соф­ту­ер и свър­за­ни­те с не­го услу­ги“ се включ­ва как­то биз­нес соф­ту­е­рът (ERP, CRM, SRM, SCM, BI, MES и т.н.) та­ка и услу­ги­те, свър­за­ни с не­го. На пър­во мяс­то им­п­ле­мен­та­ция и обу­че­ние. Тук тряб­ва да от­бе­ле­жим, че по­ня­ти­е­то „им­п­ле­мен­та­ция“ ре­фе­ри­ра не просто към внед­ря­ва­не в ек­с­пло­а­та­ция на един съ­щес­т­ву­ващ про­дукт, а по-ско­ро „съ­ши­ва­не“ на раз­лич­ни­те мо­ду­ли (ERP, CRM, SRM, SCM, BI, MES и т.н.), ко­и­то да­де­на ком­па­ния пред­ла­га и съз­да­ва­не на един „ця­лос­тен“, със­та­вен от „кръп­ки“, про­дукт, от­го­ва­рящ на изис­к­ва­ни­я­та и раз­би­ра­ни­я­та за пра­ве­не на биз­нес (ин­дус­т­ри­ал­на ико­но­ми­ка) на кон­к­рет­ния кли­ент. Ана­ли­зи­рай­ки ди­вер­си­фи­ка­ци­я­та на про­дук­ти­те на во­де­ща­та ком­па­ния в об­ласт­та – SAP, мо­жем да заклю­чим, че стой­ност­та на са­мия соф­ту­ер е око­ло 13 от стой­ност­та на ця­ло­то па­зар­но направ­ле­ние.

Спо­ред ня­кой от ста­тис­ти­чес­ки­те аген­ции и тех­ни­те про­уч­ва­ния, па­за­рът на кон­сул­тант­с­ки услу­ги (управ­лен­с­ко кон­сул­ти­ра­не) за 2019 (2020) го­ди­на въз­ли­за на $160 ми­ли­ар­да, ка­то той включ­ва след­ни­те три сег­мен­та: 1) Стра­те­ги­чес­ко кон­сул­ти­ра­не, 2) Кон­сул­та­ции от­нос­но чо­веш­ки­те ре­сур­си и 3) Опе­ра­тив­но кон­сул­ти­ра­не. Спо­ред дру­ги ста­тис­ти­чес­ки­те аген­ции, па­за­рът на кон­сул­тант­с­ки услу­ги (управ­лен­с­ко кон­сул­ти­ра­не) за 2019 (2020) го­ди­на въз­ли­за на $300 ми­ли­ар­да, ка­то към гор­ни­те три сег­мен­та тук се до­ба­вят 4) Фи­нан­со­во кон­сул­ти­ра­не и 5) Кон­сул­та­ции в сфе­ра­та на ин­фор­ма­ци­он­ни­те тех­но­ло­гии. Спо­ред тре­ти, съ­щи­ят то­зи па­зар въз­ли­за на поч­ти $1000 ми­ли­ар­да. 

На Фи­гу­ра 6 е пред­ста­вен су­мар­ни­ят па­зар на пред­ста­ве­ни­те по-го­ре про­дук­то­ви направ­ле­ния, ка­то са из­пол­з­ва­ни мак­си­мал­ни­те стой­нос­ти на по­лу­че­ни­те дан­ни и към тях е до­ба­вен сег­мен­та на сче­то­вод­ни­те услу­ги.

Из­точ­ни­ци, ме­то­ди и сред­с­тва на про­уч­ва­не­то

Насто­я­що­то про­уч­ва­не се ба­зи­ра на дан­ни, достъп­ни в ин­тер­нет прост­ран­с­т­во­то. На пър­во мяс­то то­ва са док­ла­ди за те­ку­що­то със­то­я­ние на раз­глеж­да­ни­те че­ти­ри па­зар­ни направ­ле­ния и прогно­зи за тях­но­то бъ­де­що раз­ви­тие, раз­ра­бо­те­ни от ста­тис­ти­чес­ки аген­ции ка­то: Grand View Research, The Business Research Company, Business Insider, Garthner, Consultancy Global и мно­го дру­ги.

По под­роб­на ин­фор­ма­ция за из­пол­з­ва­ни­те от тях ме­то­до­ло­гии, из­точ­ни­ци и об­хват на тех­ни­те про­уч­ва­ния мо­же да бъ­де на­ме­ре­на в уеб стра­ни­ци­те на съ­от­вет­ни­те ком­па­нии и в съ­от­вет­ни­те раз­де­ли на са­ми­те про­уч­ва­ния.

Съ­що е напра­вен и преглед на го­диш­ни­те фи­нан­со­ви от­че­ти на во­де­щи ком­па­нии в съ­от­вет­ни­те па­зар­ни направ­ле­ние. Напри­мер та­ки­ва са: SAP, Microsoft, Oracle, PWC, Ernst & Young, KPMG и мно­го дру­ги.