Инфраструктура

От­кри­ти­е­то, ко­е­то има шанс да про­ме­ни бъ­де­ще­то на Бъл­га­рия и на це­лия За­пад

Ин­с­ти­ту­тът за Сис­тем­но Ико­но­ми­чес­ко Ин­же­нер­с­т­во и уни­кал­ни­те по ро­да си ин­же­нер­ни из­след­ва­ния и ино­ва­ции в об­ласт­та на ди­ги­тал­ни­те тех­но­ло­гии за управ­лен­с­ко мо­де­ли­ра­не на ико­но­ми­ка­та на ин­дус­т­ри­ал­но­то пред­при­я­тие,  тех­но­ло­гии, ши­ро­ко по­пу­ляр­ни под име­то „ERP сис­те­ми“.

Ин­же­нер­на­та из­сле­до­ва­тел­с­ка и твор­чес­ка дей­ност на то­зи бъл­гар­с­ки ин­с­ти­тут е из­ця­ло фо­ку­си­ра­на вър­ху съз­да­ва­не на про­то­тип на ця­лос­тен (хо­лис­ти­чен) IT про­дукт за управ­лен­с­ко мо­де­ли­ра­не на ико­но­ми­ка­та на ин­дус­т­ри­ал­но­то пред­при­я­тие – IT про­дукт, кой­то по-къс­но на­ми­ра под­хо­дя­що опре­де­ле­ние чрез две по­ня­тия: „хо­лис­тич­на ERP сис­те­ма“ и „ди­и­но­ва­тив­на ERP сис­те­ма“, със сък­ра­те­но озна­че­ние „2inERP“.

Фак­тът, че всич­ки па­зар­но пред­ла­га­ни ERP сис­те­ми във вре­ме­то 1998 – 2008 го­ди­на са фраг­мен­тар­ни и лип­са­та на те­о­рия и тер­ми­но­ло­гия на ця­лос­т­но (хо­лис­тич­но) на­уч­но зна­ние за управ­лен­с­ки мо­дел на ико­но­ми­ка­та на ин­дус­т­ри­ал­но­то пред­при­я­тие са пред­пос­тав­ки­те за на­уч­на­та дей­ност на те­зи бъл­гар­с­ки ин­же­не­ри и ма­те­ма­ти­ци още в да­леч­на­та 1998 го­ди­на.

В съ­че­та­ние с го­ля­ма­та ам­би­ция на „ИСИИ“ за съз­да­ва­не на ця­лос­т­на (хо­лис­тич­на) ERP сис­те­ма, ин­с­ти­ту­тът се из­пра­вя пред ес­тес­т­ве­на­та не­об­хо­ди­мост за раз­гръ­ща­не на се­ри­оз­на ин­же­нер­на дей­ност за съз­да­ва­не на не­об­хо­ди­ма­та те­о­рия и тер­ми­но­ло­гия.

В ре­зул­тат на та­зи дей­ност са напра­ве­ни ре­ди­ца от­кри­тия ка­то най-съ­щес­т­ве­ни­те от тях са три. В ис­то­ри­я­та на „ИСИИ“ те­зи от­кри­тия са опре­де­ле­ни ка­то „ин­же­нер­ни позна­ва­тел­ни плат­фор­ми“ за раз­би­ра­не и осмис­ля­не на вся­ко ин­дус­т­ри­ал­но пред­при­я­тие ка­то сис­те­мен обект и су­бект ед­нов­ре­мен­но.

Пър­ва­та позна­ва­тел­на плат­фор­ма да­ва зна­ние за раз­би­ра­не и осмис­ля­не на вся­ко ин­дус­т­ри­ал­но пред­при­я­тие ка­то сис­те­мен обект, кой­то съ­щес­т­ву­ва в ре­зул­тат на еди­но­дейс­т­ви­е­то на пет фун­к­ци­о­нал­ни сис­те­ми.

Дру­ги­те две позна­ва­тел­ни плат­фор­ми да­ват зна­ние за раз­би­ра­не и осмис­ля­не на вся­ко ин­дус­т­ри­ал­но пред­при­я­тие ка­то сис­те­мен су­бект. Ед­на­та от те­зи две позна­ва­тел­ни плат­фор­ми раз­глеж­да пред­при­я­ти­е­то ка­то ця­лос­тен су­бект, на кой­то е при­съ­ща йе­рар­хич­на сис­те­ма от пет ви­да зна­ние, а дру­га­та го раз­глеж­да ка­то но­си­тел на сис­те­ма от от­го­вор­нос­ти за соб­с­тве­но­то съ­щес­т­ву­ва­не.

И всич­ко то­ва е ре­зул­тат от две­те ми­рог­лед­ни идеи, ко­и­то то­зи ин­с­ти­тут след­ва:

Пър­ва ми­рог­лед­на идея

Бъл­гар­с­ка­та ико­но­ми­ка е бол­на, за­що­то на­уч­но­то зна­ние за ней­но­то управ­ле­ние има два съ­щес­т­ве­ни де­фек­та:

Пър­ви съ­щес­т­вен де­фект: На­уч­но­то зна­ние за ико­но­ми­ка не во­ди до раз­би­ра­не на прин­цип­но­то уст­ройс­т­во и на­чи­на на фун­к­ци­о­ни­ра­не на вся­ко съв­ре­мен­но пред­при­я­тие ка­то сис­те­мен обект, кой­то мо­же да съз­да­ва до­ба­ве­на стой­ност.

Вто­ри съ­щес­т­вен де­фект: На­уч­но­то зна­ние за ико­но­ми­ка не во­ди до раз­би­ра­не на прин­цип­но­то уст­ройс­т­во и на­чи­на на фун­к­ци­о­ни­ра­не на вся­ко съв­ре­мен­но пред­при­я­тие ка­то сис­те­мен су­бект, кой­то тряб­ва да съз­да­ва до­ба­ве­на стой­ност. То­ва озна­ча­ва, че то­ва зна­ние е съв­сем праз­но за същ­ност­та на ко­лек­тив­на­та от­го­вор­ност, а от­там и съв­сем без­по­мощ­но за из­гот­вя­не на прак­ти­чес­ки точ­ни длъж­нос­т­ни ха­рак­те­рис­ти­ки в ин­дус­т­ри­я­та.

 

Вто­ра ми­рог­лед­на идея

Здра­ве­то на бъл­гар­с­ка­та ико­но­ми­ка мо­же да бъ­де укре­пе­но чрез ду­хо­вен ре­ин­же­не­ринг на ней­ни­те пред­при­я­тия, чрез IT про­дукт, но­си­тел на ця­лос­т­но (хо­лис­тич­но) зна­ние за прин­цип­но­то уст­ройс­т­во и на­чи­на на фун­к­ци­о­ни­ра­не на вся­ко пред­при­я­тие ка­то сис­те­мен обект и су­бект, кой­то мо­же и тряб­ва да съз­да­ва до­ба­ве­на стой­ност. То­ва озна­ча­ва, то­зи IT про­дукт да бъ­де но­си­тел на но­во ка­чес­т­во ба­зис­но зна­ние за ико­но­ми­ка – зна­ние, ко­е­то обяс­ня­ва, за­мес­т­ва и до­пъл­ва ця­ло­то съв­ре­мен­но на­уч­но зна­ние за управ­лен­с­ко мо­де­ли­ра­не на ин­дус­т­ри­ал­ни­те пред­при­я­тия ка­то основ­ни гра­див­ни еле­мен­ти на вся­ка раз­ви­та на­ци­о­нал­на ико­но­ми­ка.

Та­зи иде­о­ло­гия предопре­де­ля сми­съ­ла на 20-го­диш­на­та ис­то­рия на дей­ност­та на „ИСИИ“ и во­ди до сфор­ми­ра­не­то на уни­кал­на ла­бо­ра­тор­на сис­те­ма, чес­то опре­де­ля­на от сво­и­те съз­да­те­ли ка­то „не­фор­ма­лен и пуб­лич­но ано­ни­мен бъл­гар­с­ки тех­но­парк на­ре­чен Ба­за ИДЕ­УМ“.

Про­уч­ва­тел­на­та и ек­с­пе­ри­мен­тал­на­та дей­ност за из­след­ва­не на по­тен­ци­а­ла на IT про­дук­та на „ИСИИ“ ка­то но­си­тел на хо­лис­тич­но при­лож­но зна­ние за ефек­тив­но управ­ле­ние на ико­но­ми­ка­та на ин­дус­т­ри­ал­но­то пред­при­я­тие, пред­став­ля­ва мно­го­го­ди­шен позна­ва­те­лен про­цес – про­цес, кой­то те­че неп­ре­къс­на­то и в не­де­ли­мост от съ­от­вет­но не­об­хо­ди­ма­та твор­чес­ка и про­уч­ва­тел­на дей­ност.

Ре­зул­та­ти­те са за­бе­ле­жи­тел­ни и во­дят до фак­та, че мо­гат да бъ­дат съз­да­ва­ни IT про­дук­ти, но­си­те­ли на без­де­фек­т­но, но­во ка­чес­т­во, ба­зис­но зна­ние за управ­лен­с­ко мо­де­ли­ра­не на ико­но­ми­ка­та на пред­при­я­ти­е­то.

По ед­на или дру­га при­чи­на те­зи бъл­гар­с­ки ин­же­не­ри, ра­бо­ти­ли дъл­ги го­ди­ни ти­хо и скром­но, но ед­нов­ре­мен­но с то­ва из­клю­чи­тел­но упо­ри­то, напрег­на­то и сис­тем­но, оста­вят на бъл­гар­с­кия на­род, а чрез не­го и на всич­ки ев­ро­пейс­ки на­ро­ди, ед­но без­цен­но наслед­с­тво във вид на ин­же­нер­но зна­ние за съз­да­ва­не и раз­ви­тие на нов клас ди­ги­тал­ни сис­те­ми, на­ре­че­ни „ди­и­но­ва­тив­ни ERP” сис­те­ми – 2inERP – в ка­чес­т­во­то на клю­чов ин­с­т­ру­мент за раз­ре­ша­ва­не на проб­ле­ма, свър­зан с не­га­тив­но­то раз­ви­тие на чо­веш­кия ка­пи­тал на ев­ро­пейс­кия свят.

Мо­же­те да на­учи­те по­ве­че под­роб­нос­ти за Ин­с­ти­ту­та за Сис­тем­но Ико­но­ми­чес­ко Ин­же­нер­с­т­во от офи­ци­ал­ния сайт на ин­с­ти­ту­та: https://isee.bg/