Проучване erp системи
Проучвания

ERP сис­те­ми 2019

През 2019 го­ди­на, на­ши ек­с­пер­ти про­ве­до­ха за­дъл­бо­че­но про­уч­ва­не, озаг­ла­ве­но „Об­зор на съв­ре­мен­ни­те ERP сис­те­ми“. Про­уч­ва­не­то об­хва­ща во­де­щи­те па­зар­ни про­дук­ти от направ­ле­ни­е­то биз­нес соф­ту­ер и в час­т­ност ERP сис­те­ми­те.

Пъл­ни­ят док­лад от про­уч­ва­не­то е в раз­мер на 60 пе­чат­ни стра­ни­ци и е струк­ту­ри­ра­но в раз­де­ли­те:

  • Ис­то­рия на ERP1Enterprise Resource Planning.
  • Де­фи­ни­ции на по­ня­ти­е­то ERP, да­де­ни от све­тов­ни ком­па­нии.
  • MRP2Material Requirements Planning, MRPII3Manufacturing Resource Planning и DDMRP4Demand Driven Material Requirements Planning кон­цеп­ци­и­те, ка­то пред­пос­тав­ки за раз­ви­ти­е­то на съв­ре­мен­ни­те ERP сис­те­ми.
  • Фун­к­ци­о­нал­нос­ти на ERP сис­те­ми­те.
  • Обоб­ще­на фун­к­ци­о­нал­на кон­с­т­рук­ция на ERP сис­те­ми­те.
  • Заклю­че­ние.

Тук ще пе­рес­та­вим на ва­ше­то вни­ма­ние из­вад­ки от раз­де­ли­те „Де­фи­ни­ции на по­ня­ти­е­то ERP“ и „Заклю­че­ние“.

Де­фи­ни­ция за ERP спо­ред ком­па­ни­я­та Gartner:

ERP е въз­мож­ност­та да се доста­ви ин­тег­ри­ра­но мно­жес­т­во от биз­нес при­ло­же­ния. ERP ин­с­т­ру­мен­ти­те спо­де­лят общ про­цес и мо­дел на дан­ни­те, покри­вай­ки ши­ро­ко и дъл­бо­ко про­це­си­те от край до край, ка­то те­зи във фи­нан­си­те, чо­веш­ки­те ре­сур­си, дис­т­ри­бу­ци­я­та, про­из­вод­с­тво­то, достав­ки­те и услу­ги­те.

Де­фи­ни­ция за ERP спо­ред ком­па­ни­я­та SAP:

ERP на най-основ­но ни­во ин­тег­ри­ра основ­ни­те про­це­си – нуж­ни за да се управ­ля­ва ед­на ком­па­ния, – ка­то: фи­нан­си, чо­веш­ки ре­сур­си, достав­ки, услу­ги, по­куп­ки и дру­ги.

Но­ви­те ERP сис­те­ми (new ERP) из­пол­з­ват послед­ни­те тех­но­ло­гии, ка­то из­кус­т­вен ин­те­лект и ма­шин­но уче­не за да ав­то­ма­ти­зи­рат про­це­си­те и да пре­дос­та­вят прогноз­ни ана­ли­зи и по то­зи на­чин да под­кре­пят взи­ма­не­то на ре­ше­ния в ре­ал­но вре­ме.

Де­фи­ни­ция за ERP спо­ред ком­па­ни­я­та Oracle:

ERP то­ва са сис­те­ми и соф­ту­ер­ни па­ке­ти, из­пол­з­ва­ни от ор­га­ни­за­ци­и­те за да управ­ля­ват ежед­нев­ни­те си биз­нес дей­нос­ти, ка­то сче­то­вод­с­тво, по­куп­ки, управ­ле­ние на про­ек­ти и про­из­вод­с­тво. ERP сис­те­ми­те свър­з­ват и де­фи­ни­рат мно­жес­т­во биз­нес про­це­си и оси­гу­ря­ват по­то­кът от дан­ни меж­ду тях.

Де­фи­ни­ция за ERP спо­ред ком­па­ни­я­та Microsoft:

ERP е сис­те­ма за управ­ле­ние на биз­нес про­це­си­те, ко­я­то управ­ля­ва и ин­тег­ри­ра фи­нан­си­те, достав­ки­те, опе­ра­ци­и­те, док­лад­ва­не­то, про­из­вод­с­тво­то и чо­веш­ки­те ре­сур­си на ком­па­ни­я­та.

Де­фи­ни­ция за ERP спо­ред ком­па­ни­я­та IBM:

ERP е ин­тег­ри­ра­на ин­фор­ма­ци­он­на сис­те­ма, пост­ро­е­на на цен­т­ра­ли­зи­ра­на ба­за дан­ни и има­ща об­ща плат­фор­ма за из­чис­ле­ние, ко­я­то по­ма­га за ефек­тив­но­то из­пол­з­ва­не на ре­сур­си­те на пред­при­я­ти­е­то и улес­ня­ва по­то­ка от ин­фор­ма­ция меж­ду всич­ки биз­нес фун­к­ции на пред­при­я­ти­е­то.

Ре­сур­си – ре­сур­си­те мо­гат да бъ­дат във фор­ма­та на чо­веш­ки ре­сур­си, ка­па­ци­тет (ма­ши­ни, фаб­ри­ки, скла­до­ве, и т.н.), ре­сур­си по на­лич­нос­ти (за­вър­ше­ни сто­ки и су­ро­ви­ни), и т.н.

Де­фи­ни­ция за ERP спо­ред ком­па­ни­я­та 1С:

ERP е ефек­тив­но ре­ше­ние за ин­тег­ри­ра­на ин­фор­ма­ци­он­на управ­лен­с­ка сис­те­ма за вся­ко пред­при­я­тие. То­зи про­дукт позво­ля­ва да ав­то­ма­ти­зи­ра­те клю­чо­ви биз­нес про­це­си, да сле­ди­те клю­чо­ви по­ка­за­те­ли за дей­ност­та на пред­при­я­ти­е­то, да ор­га­ни­зи­ра­те вза­и­мо­дейс­т­ви­я­та на раз­лич­ни­те под­раз­де­ле­ния и ди­рек­ции, да ко­ор­ди­ни­ра дей­ност­та на про­из­вод­с­тве­ни­те под­раз­де­ле­ния, да оце­ня­ва­те ефек­тив­ност­та на пред­при­я­ти­е­то, на от­дел­ни­те под­раз­де­ле­ния и на пер­со­на­ла.

Де­фи­ни­ция за ERP спо­ред ком­па­ни­я­та ERP Бъл­га­рия:

БИС (биз­нес ин­фор­ма­ци­он­ни сис­те­ми) са всич­ки ин­фор­ма­ци­он­ни сис­те­ми в рам­ки­те на ед­но пред­при­я­тие, в ко­и­то се натруп­ват дан­ни за биз­не­са и слу­жат ка­то осно­ва за ана­лиз, пла­ни­ра­не, из­пъл­не­ние и кон­т­рол на биз­нес про­це­си­те.

СУБ (сис­те­ми­те за управ­ле­ние на биз­не­са) са час­тен слу­чай на БИС. Друг час­тен слу­чай са сис­те­ми­те за да­нъч­на от­чет­ност (по­пу­ляр­но – сче­то­вод­ни­те програ­ми).

ERP сис­те­ми в ня­ка­къв сми­съл се явя­ват най-съ­вър­ше­ния клас та­ки­ва сис­те­ми, тъй ка­то по де­фи­ни­ция ERP сис­те­ма­та об­хва­ща ана­ли­за, пла­ни­ра­не­то, из­пъл­не­ни­е­то и кон­т­ро­ла на всич­ки зве­на на пред­при­я­ти­е­то.

Заклю­че­ние от „Об­зор на съв­ре­мен­ни­те ERP сис­те­ми“:

От напра­ве­ни­ят об­зор на съв­ре­мен­ни­те ERP сис­те­ми след­ва заклю­че­ние, че те пред­став­ля­ват сбор от сис­тем­но нес­вър­за­ни мо­ду­ли и при­ло­же­ния, ко­и­то не да­ват жи­тейс­ки яс­но раз­би­ра­не за пред­при­я­ти­е­то ка­то сис­те­мен обект и су­бект.

В съз­ву­чие с то­ва твър­де­ние се явя­ва из­каз­ва­не­то, от про­лет­та на 2020 го­ди­на, на из­пъл­ни­тел­ния ди­рек­тор на SAP – Крис­чън Клейн, ко­е­то гла­си:  „Ние услож­ня­ва­ме не­ща­та и ние не пред­ла­га­ме доста­тъч­но доб­ри хо­лис­тич­ни ре­ше­ния на кли­ен­ти­те си. Ко­га­то им пред­ла­га­ме са­мо пар­че­та и фраг­мен­ти, е труд­но да раз­ре­шат биз­нес предиз­ви­ка­тел­с­т­ва­та си“.

Ед­но та­ко­ва из­каз­ва­не на из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на ком­па­ния с го­диш­ни обо­ро­ти от по­ря­дъ­ка на 30 млрд. до­ла­ра не е слу­чай­но. Поч­ти си­гур­но е, че то е пре­лю­дия към па­зар­но пред­ста­вя­не на но­во по­ко­ле­ние ERP сис­те­ма, позна­та в тес­ни­те кръ­го­ве под име­то New ERP. По на­ше пред­по­ло­же­ние ста­ва въп­рос за ди­и­но­ва­тив­на ERP сис­те­ма5Ди­и­но­ва­тив­на озна­ча­ва двой­но ино­ва­тив­на. То­ва е „ERP“ сис­те­ма, ко­я­то вед­нъж об­но­вя­ва зна­ни­е­то на потре­би­те­ля за прин­цип­но­то уст­ройс­т­во и на­чи­на на фун­к­ци­о­ни­ра­не на пред­при­я­ти­е­то, и вто­ри път слу­жи за управ­ле­ние на раз­ви­ти­е­то на чо­веш­кия ка­пи­тал и за опре­де­ля­не на тех­но­ло­ги­чен елит – хо­ра­та, ко­и­то обез­пе­ча­ват ино­ва­тив­но раз­ви­тие на пред­при­я­ти­е­то – из­точ­ник: Ма­ни­фест за ДРИН., за как­ва­то се го­во­ри и в САЩ под име­то ECAM DS.

ECAM DS пред­став­ля­ва аб­ре­ви­а­ту­ра на „Enterprise Capital Asset Modelling Digital Systems“, ко­я­то при­до­би­ва до­пъл­ни­те­лен сми­съл чрез вграж­да­не на озна­че­ни­е­то ECAM – то­ва е ин­же­нер­но по­пу­ля­рен ак­ро­ним от ави­о­ни­ка­та за озна­ча­ва­не на ка­чес­т­ве­но но­во по­ко­ле­ние ди­ги­тал­на сис­те­ма за един­но и ця­лос­т­но управ­лен­с­ко мо­де­ли­ра­не на всич­ки фун­к­ци­о­нал­ни про­це­си – вклю­чи­тел­но дейс­т­ви­я­та на еки­па­жа, – обез­пе­ча­ва­щи пра­ви­лен сис­тем­но-ин­же­не­рен ле­та­те­лен ре­жим на са­мо­ле­ти­те Бо­инг и Еър­бъс. Ин­фор­ма­ци­я­та за аме­ри­кан­с­кия ва­ри­ант на ди­и­но­ва­тив­на ERP сис­те­ма е по­лу­че­на ед­нок­рат­но по час­тен път. Съ­що­то мо­же да се ка­же и за New ERP на SAP.

То­ва про­уч­ва­не е напра­ве­но през 2019 го­ди­на и от­не­се­но към то­ва вре­ме то по­каз­ва, че Бъл­га­рия, в ли­це­то на Ба­за ИДЕ­УМ, из­пре­вар­ва Аме­ри­ка и Гер­ма­ния с ня­кол­ко го­ди­ни в съз­да­ва­не­то на ди­и­но­ва­тив­ни ERP сис­те­ми как­то в час­ти­те те­о­рия и тер­ми­но­ло­гия та­ка и в съз­да­ва­не­то на про­то­тип­на ди­ги­тал­на тех­но­ло­гия.

[1] ERP – Enterprise Resource Planning.

[2] MRP – Material Requirements Planning.

[3] MRPII – Manufacturing Resource Planning.

[4] DDMRP – Demand Driven Material Requirements Planning.

[5] Ди­и­но­ва­тив­на ERP сис­те­ма – Ди­и­но­ва­тив­на озна­ча­ва двой­но ино­ва­тив­на. То­ва е „ERP“ сис­те­ма, ко­я­то вед­нъж об­но­вя­ва зна­ни­е­то на потре­би­те­ля за прин­цип­но­то уст­ройс­т­во и на­чи­на на фун­к­ци­о­ни­ра­не на пред­при­я­ти­е­то, и вто­ри път слу­жи за управ­ле­ние на раз­ви­ти­е­то на чо­веш­кия ка­пи­тал и за опре­де­ля­не на тех­но­ло­ги­чен елит – хо­ра­та, ко­и­то обез­пе­ча­ват ино­ва­тив­но раз­ви­тие на пред­при­я­ти­е­то – из­точ­ник: Ма­ни­фест за ДРИН.