Конкурси

Зна­ние за ико­но­ми­ка­та на МИП

В на­ча­ло­то на 2020 го­ди­на, под фор­ма­та на кон­курс на­ши сът­руд­ни­ци про­ве­до­ха про­уч­ва­не, озаг­ла­ве­но „Кон­курс за зна­ние за ико­но­ми­ка­та на ма­ши­нос­т­ро­и­тел­но­то ин­дус­т­ри­ал­но пред­при­я­тие“.

Сми­съл от про­веж­да­не на кон­кур­са

Сми­съ­лът от про­веж­да­не на кон­кур­са e про­вер­ка на ис­тин­ност­та на осно­во­по­ла­га­щия до­ку­мент на Фонд ИТ­БИН, на­ре­чен „Ма­ни­фест за Ди­ги­тал­на Ре­фор­ма на Ико­но­ми­чес­ка­та На­ука“ и по-спе­ци­ал­но след­ни­ят аб­зац от 6‑та пре­неб­рег­ва­на оче­вид­ност:

По-без­раз­съд­но е, за­що­то про­фе­си­о­нал­ни ико­но­мис­ти ста­ват ед­ни от най-ка­чес­т­ве­ни­те мла­ди хо­ра на Ев­ро­па. Те­зи хо­ра – след 4, 5 и по­ве­че го­ди­ни уче­не в престиж­ни уни­вер­си­те­ти – мо­гат да пи­шат чу­дес­ни есе­та на те­ма „ико­но­ми­ка“, но ни­то един от тях не е в със­то­я­ние да да­де при­лич­но обяс­не­ние на обек­тив­но­то зна­че­ние на по­ня­ти­е­то „ико­но­ми­ка“. Още по-мал­ко мо­же да обяс­ни не­що, ко­е­то е поч­ти оче­вид­но: то­ва е уни­вер­сал­но­то сис­тем­но уст­ройс­т­во на вся­ко ма­ши­нос­т­ро­и­тел­но пред­при­я­тие в ка­чес­т­во­то му на обект и су­бект.

Ме­тод на про­веж­да­не на кон­кур­са

Кон­кур­сът се ор­га­ни­зи­ра сред най-доб­ри­те сту­ден­ти от тре­ти и чет­вър­ти курс, ма­гис­т­ри и док­то­ран­ти, изуча­ва­щи сто­пан­с­ки спе­ци­ал­нос­ти в Со­фийс­ки Уни­вер­си­тет и Тех­ни­чес­ки Уни­вер­си­тет Со­фия1Тряб­ва да от­бе­ле­жим, че пър­во­на­чал­но в про­уч­ва­не­то бе­ше вклю­чен и Уни­вер­си­те­та за на­ци­о­нал­но и све­тов­но сто­пан­с­т­во (УНСС) Со­фия, но в не­го не бя­ха от­кри­ти сту­ден­ти, ма­гис­т­ри и док­то­ран­ти, ко­и­то изявя­ват же­ла­ние да се вклю­чат в кон­кур­са, въп­ре­ки обя­ве­ни­ят награ­ден фонд..

Кон­кур­сът има награ­ден фонд, кой­то се раз­пре­де­ля меж­ду учас­т­ни­ци­те. Сту­ден­ти­те, ко­и­то взе­мат учас­тие в кон­кур­са тряб­ва да пред­ста­вят в ед­но­сед­ми­чен срок пис­ме­ни от­го­во­ри на след­ни­те два въп­ро­са:

  1. Как­во е обек­тив­но­то зна­че­ние на по­ня­ти­е­то ико­но­ми­ка?
  2. Как­во пред­став­ля­ва ма­ши­нос­т­ро­и­тел­но­то пред­при­я­тие раз­глеж­да­но ка­то прин­цип­но уст­ройс­т­во и на­чин на фун­к­ци­о­ни­ра­не?

Учас­т­ни­ци в кон­кур­са

Във фи­нал­на­та фа­за на кон­кур­са взе­ха учас­тие об­що 7 ду­ши, три­ма учас­т­ни­ка от Со­фийс­ки Уни­вер­си­тет и че­ти­ри­ма учас­т­ни­ка от Тех­ни­чес­ки Уни­вер­си­тет Со­фия, ко­и­то пред­ста­ви­ха свои есе­та на ока­за­ни­те те­ми.

Ре­зул­та­ти от про­уч­ва­не­то

Ре­зул­та­ти­те от про­ве­де­но­то по то­зи на­чин про­уч­ва­не  ка­те­го­рич­но, крас­но­ре­чи­во и нед­вус­мис­ле­но потвър­ж­да­ват те­за­та от 6‑та пре­неб­рег­ва­на оче­вид­ност, как­то и че сред пред­ста­ви­те­ли­те на на­уч­ни­те ели­ти ня­ма и не би мог­ло да има ико­но­ми­чес­ки просве­те­ни ли­ца – ли­ца, ко­и­то имат на­уч­но осъз­на­то раз­би­ра­не за обек­тив­но­то зна­че­ние на по­ня­ти­е­то "ико­но­ми­ка", а съ­що и за уни­вер­сал­но­то прин­цип­но уст­ройс­т­во на ма­ши­нос­т­ро­и­тел­но­то пред­при­я­тие, в ка­чес­т­во­то му на сис­те­мен обект и су­бект.

 

[1] Тряб­ва да от­бе­ле­жим, че пър­во­на­чал­но в про­уч­ва­не­то бе­ше вклю­чен и Уни­вер­си­те­та за на­ци­о­нал­но и све­тов­но сто­пан­с­т­во (УНСС) Со­фия, но в не­го не бя­ха от­кри­ти сту­ден­ти, ма­гис­т­ри и док­то­ран­ти, ко­и­то изявя­ват же­ла­ние да се вклю­чат в кон­кур­са, въп­ре­ки обя­ве­ни­ят награ­ден фонд.