Книги

Очак­вай­те ско­ро: Кни­га­та „Ди­ги­тал­на Ре­фор­ма на Ико­но­ми­чес­ка­та На­ука – Ви­зия за нов път в ис­то­ри­я­та на бъ­де­ще­то“

Ин­те­рес­но съ­би­тие, ко­е­то ни очак­ва през 2022 го­ди­на е из­да­ва­не­то на кни­га­та „Ди­ги­тал­на Ре­фор­ма на Ико­но­ми­чес­ка­та На­ука – Ви­зия за нов път в ис­то­ри­я­та на бъ­де­ще­то“, чий­то ав­то­ри са пред­се­да­те­лят и учре­ди­те­лят на фон­да­ция „ИТ­БИН“ – инж. Сте­фан Сте­фа­нов и инж. Ге­ор­ги Ве­лев.

Те­зи буд­ни ин­же­не­ри ис­кат да на­со­чат вни­ма­ни­е­то на всич­ки бъл­га­ри и на це­лия за­па­ден свят към проб­ле­ми, на­ри­ча­ни още от тях „пре­неб­рег­ва­ни оче­вид­нос­ти“, да раз­ка­жат за из­точ­ни­ка им, но най-ве­че да пред­ста­вят тях­на­та глед­на точ­ка за спра­вя­не­то с всич­ки те­зи заст­ра­ша­ва­щи За­па­да тен­ден­ции.

Просле­дя­ва­щи клю­чо­ви съ­би­тия в ис­то­ри­чес­ки план до днес, те ак­цен­ти­рат вър­ху зна­чим со­ци­а­лен проб­лем, кой­то е ес­тес­т­вен за ми­на­ло­то, про­ти­во­ес­тес­т­вен за насто­я­ще­то и злов­ре­ден за на­ше­то бъ­де­ще и бъ­де­ще­то на на­ши­те по­том­ци. Без задръж­ки на­зо­ва­ват из­точ­ни­ка на то­зи проб­лем в ли­це­то на об­щес­т­ве­ни струк­ту­ри и ин­с­ти­ту­ции, ко­и­то чрез сво­е­то по­ве­де­ние не са­мо бло­ки­рат въз­мож­но­то му ре­ше­ние, но и усил­ват не­го­во­то злов­ред­но ис­то­ри­чес­ко вли­я­ние.

Но най-въл­ну­ва­що­то в та­зи кни­га се явя­ва тях­на­та ин­же­нер­но кон­с­т­ру­и­ра­на Ви­зия за нов път в ис­то­ри­я­та на бъ­де­ще­то на за­пад­ни­те на­ро­ди, ко­я­то обе­ди­ня­ва за­ве­та на ко­ле­ги­те им – зна­ме­ни­ти­те ин­же­не­ри Хен­ри Та­ун, Фре­де­рик Тей­лър, Уол­тър Шу­харт, Уилям Де­минг, Джо­у­зеф Джу­ран, Джо­у­зеф Орлиц­ки, Оли­вър Уайт и дру­ги – и го над­граж­да с най-но­ви­те ин­же­нер­ни от­кри­тия в на­ука­та за управ­ле­ние на ико­но­ми­ка­та на ма­ши­нос­т­ро­и­тел­но­то пред­при­я­тие. Кни­га­та раз­кри­ва пред всич­ки нас лип­с­ва­що­то до мо­мен­та сис­тем­но зна­ние, ко­е­то да­ва яс­но, достъп­но и ця­лос­т­но раз­би­ра­не на прин­цип­но­то уст­ройс­т­во и на­чин на фун­к­ци­о­ни­ра­не на ма­ши­нос­т­ро­и­тел­но­то пред­при­я­тие – не­за­вър­ше­на­та меч­та на ин­же­нер­ни­те ги­ган­ти, оста­ви­ли след се­бе си за­бе­ле­жи­тел­на­та осно­ва на зна­ни­е­то за управ­ле­ние на све­тов­на­та ма­ши­нос­т­ро­и­тел­на ин­дус­т­рия.

Та­зи кни­га е и апел към всич­ки ин­же­не­ри, ко­и­то по­ве­че от вся­ко­га, след по­ве­че от 100 го­ди­ни на по­ло­же­ни уси­лия от сво­и­те ко­ле­ги, тряб­ва да обе­ди­нят уси­лия, за да от­во­ю­ват об­рат­но сво­и­те осно­во­по­ла­га­щи по­зи­ции и престиж и да пре­чу­пят не­га­тив­на­та тен­ден­ция в раз­ви­ти­е­то на ин­дус­т­ри­ал­ния чо­веш­ки ка­пи­тал на на­ши­те (ев­ро­пейс­ки­те) на­ро­ди, спря­мо то­зи на на­ро­ди­те от Из­точ­на Азия.

От­го­во­рът е Ди­ги­тал­на Ре­фор­ма на Ико­но­ми­чес­ка­та На­ука – Очак­вай­те ско­ро!