Та­зи кни­га ще про­ме­ни въз­гле­дът ви за све­та, в кой­то жи­ве­е­те

Ще ви скан­да­ли­зи­ра с ис­ти­ни, ко­и­то умиш­ле­но се пре­неб­рег­ват

Ще ви пре­дос­та­ви ви­зия за нов път в ис­то­ри­я­та на бъ­де­ще­то

За Кни­га­та

Инж. Сте­фан Сте­фа­нов и инж. Ге­ор­ги Ве­лев ис­кат да на­со­чат вни­ма­ни­е­то на всич­ки бъл­га­ри и на це­лия За­па­ден свят към проб­ле­ми, на­ри­ча­ни още от тях „пре­неб­рег­ва­ни оче­вид­нос­ти“, да раз­ка­жат за из­точ­ни­ка им, но най-ве­че да пред­ста­вят тях­на­та ин­же­нер­на глед­на точ­ка за спра­вя­не­то с всич­ки те­зи заст­ра­ша­ва­щи За­па­да тен­ден­ции.

Просле­дя­ва­щи клю­чо­ви съ­би­тия в ис­то­ри­чес­ки план до днес, те ак­цен­ти­рат вър­ху зна­чим со­ци­а­лен проб­лем, кой­то е ес­тес­т­вен за ми­на­ло­то, про­ти­во­ес­тес­т­вен за насто­я­ще­то и злов­ре­ден за на­ше­то бъ­де­ще и бъ­де­ще­то на на­ши­те по­том­ци. Без задръж­ки на­зо­ва­ват из­точ­ни­ка на то­зи проб­лем в ли­це­то на об­щес­т­ве­ни струк­ту­ри и ин­с­ти­ту­ции, ко­и­то чрез сво­е­то по­ве­де­ние не са­мо бло­ки­рат въз­мож­но­то му ре­ше­ние, но и усил­ват не­го­во­то злов­ред­но ис­то­ри­чес­ко вли­я­ние.

Но най-въл­ну­ва­що­то в та­зи кни­га се явя­ва тях­на­та ин­же­нер­но кон­с­т­ру­и­ра­на Ви­зия за нов път в ис­то­ри­я­та на бъ­де­ще­то на За­пад­ни­те на­ро­ди, ко­я­то обе­ди­ня­ва за­ве­та на ко­ле­ги­те им — зна­ме­ни­ти­те ин­же­не­ри Хен­ри Та­ун, Фре­де­рик Тей­лър, Уол­тър Шу­харт, Уилям Де­минг, Джо­у­зеф Джу­ран, Джо­у­зеф Ор­лиц­ки, Оли­вър Уайт и дру­ги – и го над­граж­да с най-но­ви­те ин­же­нер­ни от­кри­тия в на­ука­та за управ­ле­ние на ико­но­ми­ка­та на ма­ши­нос­т­ро­и­тел­но­то пред­при­я­тие. Кни­га­та раз­кри­ва пред всич­ки нас лип­с­ва­що­то до мо­мен­та сис­тем­но зна­ние, ко­е­то да­ва яс­но, достъп­но и ця­лос­т­но раз­би­ра­не на прин­цип­но­то уст­ройс­т­во и на­чин на фун­к­ци­о­ни­ра­не на ма­ши­нос­т­ро­и­тел­но­то пред­при­я­тие – не­за­вър­ше­на­та меч­та на ин­же­нер­ни­те ги­ган­ти, оста­ви­ли след се­бе си за­бе­ле­жи­тел­на­та осно­ва на зна­ни­е­то за управ­ле­ние на све­тов­на­та ма­ши­нос­т­ро­и­тел­на ин­дус­т­рия.

Та­зи кни­га е и апел към всич­ки ин­же­не­ри, ко­и­то по­ве­че от вся­ко­га, след по­ве­че от 100 го­ди­ни на по­ло­же­ни уси­лия от сво­и­те ко­ле­ги, тряб­ва да обе­ди­нят уси­лия, за да от­во­ю­ват об­рат­но сво­и­те осно­во­по­ла­га­щи по­зи­ции и престиж и да пре­чу­пят не­га­тив­на­та тен­ден­ция в раз­ви­ти­е­то на ин­дус­т­ри­ал­ния чо­веш­ки ка­пи­тал на на­ши­те (За­пад­ни) на­ро­ди, спря­мо то­зи на на­ро­ди­те от Из­точ­на Азия.

От­го­во­рът е „Ди­ги­тал­на Ре­фор­ма на Ико­но­ми­чес­ка­та На­ука“.

За Ав­то­ри­те

Инж. Сте­фан Сте­фа­нов е ро­ден през 1991г. в Со­фия. Дип­ло­ми­ран ин­же­нер от Тех­ни­чес­ки уни­вер­си­тет – Со­фия, той за­щи­та­ва с от­ли­чие ма­гис­тър­с­ка те­за в „ECAM EPMI“ – Па­риж, Фран­ция. Про­фе­си­о­нал­на­та му ка­ри­е­ра за­поч­ва в „Хид­рав­лич­ни Еле­мен­ти и Сис­те­ми“ АД – Ям­бол, къ­де­то взи­ма основ­но учас­тие в ин­дус­т­ри­а­лен ек­с­пе­ри­мент без ал­тер­на­ти­ва в рам­ки­те на Бъл­га­рия.

Той за­ед­но с още че­ти­ри­ма ко­ле­ги ин­же­не­ри, на сред­на въз­раст под 30г., успя­ват за 2 го­ди­ни да усво­ят и внед­рят в про­из­вод­с­тво ви­со­ко ино­ва­ти­вен про­дукт, кой­то не се про­из­веж­да ни­къ­де дру­га­де на Бал­ка­ни­те. Под ръ­ко­вод­с­тво­то на те­зи ин­же­не­ри дру­ги че­ти­ри­ма ра­бот­ни­ци, без ка­къв­то и да би­ло спе­ци­а­ли­зи­ран опит, за 9 ме­се­ца усво­я­ват на­бор от ви­со­ко­тех­но­ло­гич­ни про­це­си, ко­и­то в об­щия слу­чай се обез­пе­ча­ват от 25 до 30 ви­со­кок­ва­ли­фи­ци­ра­ни спе­ци­а­лис­ти, под­гот­ве­ни от во­де­щи в об­ласт­та све­тов­ни фир­ми.

Те пра­вят то­ва за крат­ко вре­ме и сре­щу срав­ни­тел­но ма­лък фи­нан­сов ре­сурс (сре­щу по­доб­на су­ма про­фе­си­о­нал­ни­те кон­сул­тан­ти из­вър­ш­ват са­мо осъв­ре­ме­ня­ва­не на до­ку­мен­та­ци­я­та на из­де­ли­я­та). Всич­ко то­ва е въз­мож­но бла­го­да­ре­ние на ино­ва­ци­он­но от­кри­тие в об­ласт­та на управ­лен­с­ко­то мо­де­ли­ра­не на ин­дус­т­ри­ал­на­та ико­но­ми­ка, напра­ве­но в Бъл­га­рия. Ста­ва ду­ма за хо­лис­тич­на ERP тех­но­ло­гия, (ERP – Enterprise Resource Planning – пла­ни­ра­не на ре­сур­си­те на пред­при­я­ти­е­то), ко­я­то е но­си­тел на зна­ние за ин­же­не­рен мо­дел на ико­но­ми­ка­та на ма­ши­нос­т­ро­и­тел­но­то пред­при­я­тие.

Уни­кал­ни­ят успех на то­зи ек­с­пе­ри­мент на та­ка­ва ран­на въз­раст по­раж­да въп­ро­си – „На­ис­ти­на ли е тол­ко­ва уни­кал­но зна­ни­е­то за ин­же­нер­ния мо­дел и хо­лис­тич­на­та ERP тех­но­ло­гия, или успе­хът въ­об­ще не е уни­ка­лен, а е чес­то сре­ща­но яв­ле­ние в Бъл­га­рия и на За­пад?“. След мно­жес­т­во про­уч­ва­ния и по­ре­ди­ца близ­ки сре­щи с пре­по­да­ва­те­ли и сту­ден­ти по ико­но­ми­ка и  ин­дус­т­ри­ал­но управ­ле­ние в Бъл­га­рия, инж. Сте­фа­нов ста­ва твър­до убе­ден в огром­на­та нуж­да от ма­со­во­то раз­прос­т­ра­не­ние на зна­ни­е­то за ин­же­нер­ния мо­дел на ико­но­ми­ка­та на ма­ши­нос­т­ро­и­тел­но­то пред­при­я­тие.

Инж. Ге­ор­ги Ве­лев е на 40 го­ди­ни, се­ме­ен с три де­ца, ко­и­то оби­ча по­ве­че от се­бе си. По об­ра­зо­ва­ние е ком­пю­тъ­рен ин­же­нер, за­вър­шил „UCLA“ – 2004г., но въп­ре­ки от­лич­но­то му уче­ние и въз­мож­ност­та да про­дъл­жи раз­ви­ти­е­то си в САЩ, той ре­ша­ва да се вър­не в Бъл­га­рия.

Во­ден от ин­те­ре­са си към управ­лен­с­ки­те тех­но­ло­гии и най-ве­че тях­но­то ин­дус­т­ри­ал­но при­ло­же­ние, той за­поч­ва ра­бо­та в „Ста­ра пла­ни­на холд“ АД ка­то „Про­ек­тен ме­ни­джър“. Към 2007 го­ди­на инж. Ге­ор­ги Ве­лев за­ема по­зи­ци­я­та „Ди­рек­тор раз­ви­тие“ на хол­дин­га. Ра­бо­та­та му го от­веж­да в ед­но от пред­при­я­ти­я­та, соб­с­тве­ност на хол­дин­га. Там, той ра­бо­ти с хо­ра­та, из­ве­ли зна­ни­е­то за уни­вер­са­лен ин­же­не­рен мо­дел на ико­но­ми­ка­та на ма­ши­нос­т­ро­и­тел­но­то пред­при­я­тие, как­то и с еки­пи­те по не­го­во­то усво­я­ва­не и при­ла­га­не на прак­ти­ка в управ­ле­ни­е­то на „Хид­рав­лич­ни Еле­мен­ти и Сис­те­ми“ АД – Ям­бол, чрез из­пол­з­ва­не­то на хо­лис­тич­на ERP сис­те­ма. Та­ка Ге­ор­ги Ве­лев ста­ва сви­де­тел на не­виж­да­но до то­зи мо­мент пре­об­ра­зу­ва­не на пред­при­я­тие в ед­но от во­де­щи­те ма­ши­нос­т­ро­и­тел­ни пред­при­я­тия в Бъл­га­рия, посред­с­твом упот­ре­ба­та на зна­ни­е­то за ин­же­нер­ния мо­дел и стъ­пи­ла­та на не­го хо­лис­тич­на ERP сис­те­ма.

Ге­ор­ги Ве­лев осъз­на­ва, че то­ва зна­ние е уни­вер­сал­но при­ло­жи­мо за вся­ко ед­но ма­ши­нос­т­ро­и­тел­но пред­при­я­тие и при­ема за своя лич­на ка­у­за ма­со­во­то му раз­прос­т­ра­не­ние.

Спо­де­ле­ни­ят ин­те­рес към уни­кал­но­то бъл­гар­с­ко от­кри­тие съ­би­ра два­ма­та ин­же­не­ри, а ми­си­я­та е яс­на – ма­со­во раз­прос­т­ра­не­ние на зна­ни­е­то, от ко­е­то За­пад­ни­ят свят спеш­но се нуж­дае. През 2019г. инж. Сте­фа­нов и инж. Ве­лев за­поч­ват съв­мес­т­на ра­бо­та по до­ку­мент, под име­то „Ма­ни­фест за Ди­ги­тал­на Ре­фор­ма на Ико­но­ми­чес­ка­та На­ука“, кой­то фор­му­ли­ра същ­ност­та на ка­у­за­та „Ди­ги­тал­на Ре­фор­ма на Ико­но­ми­чес­ка­та На­ука“ и по­ла­гат основ­ни­те на Фо­рум „Ин­фор­ма­ци­он­ни­те Тех­но­ло­гии и Бъ­де­ще­то на Ико­но­ми­чес­ка­та На­ука“.

Тях­на цел е да поста­вят на об­щес­т­ве­но об­съж­да­не не­об­хо­ди­мост­та от то­тал­на ре­фор­ма в ико­но­ми­чес­ко­то об­ра­зо­ва­ние, тъй ка­то въп­ре­ки ми­ли­ар­ди­те ин­вес­ти­ции в то­зи вид об­ра­зо­ва­ние и ми­ли­о­ни­те мла­ди хо­ра, ко­и­то го изуча­ват – прак­ти­чес­ка­та по­лез­ност на за­вър­ши­ли­те кад­ри е кри­тич­но нис­ко, ко­е­то на­ми­ра яв­но про­яв­ле­ние в тен­ден­ци­я­та за все по-го­ля­мо и не­ос­по­ри­мо ин­же­нер­но и тех­но­ло­гич­но  раз­ви­тие на Из­то­ка в срав­не­ние със За­па­да.

Кни­га­та „Ди­ги­тал­на Ре­фор­ма на Ико­но­ми­чес­ка­та На­ука – Ви­зия за нов път в ис­то­ри­я­та на бъ­де­ще­то“ е апе­лът на ав­то­ри­те към об­щес­т­ва­та на За­пад­ния свят за еди­не­ние и съ­зи­да­ние на на­ши­те на­ро­ди и уве­ли­ча­ва­не шан­са за дос­той­но ико­но­ми­чес­ко, тех­но­ло­гич­но и ду­хов­но бъ­де­ще в бъ­де­ще­то на гло­бал­ния свят.

Гла­ва от кни­га­та

Про­че­ти гла­ва от кни­га­та

Фор­мат: ме­ки ко­ри­ци

ISBN: ISBN 978−619−188−755−2

Из­да­тел: Фонд “ИТ­БИН”

Из­да­ние: пър­во из­да­ние

Стра­ни­ци: 300

Език: бъл­гар­с­ки

Жанр: Пуб­ли­цис­ти­ка

Го­ди­на на пуб­ли­ку­ва­не: 2022 г.