Инфраструктура

„Ин­с­ти­тут за Сис­тем­но Ико­но­ми­чес­ко Ин­же­нер­с­т­во“ – Същ­ност и це­ли

На 3 март 2021 г. Фон­да­ция „ИТ­БИН“ из­гот­ви СТРА­ТЕ­ГИЯ за фун­к­ци­о­нал­но раз­ви­тие на „ИСИИ“ до 2030 г. Во­де­щи при из­пъл­не­ние на стра­те­ги­я­та са прин­ци­пи­те за ЕДИ­НЕ­НИЕ, СЪ­ЗИ­ДА­НИЕ и УПРАВ­ЛЕ­НИЕ. Основ­на цел на ин­с­ти­ту­та е да раз­вие и да бъ­де из­точ­ник за раз­прос­т­ра­не­ние на под­рив­на­та тех­но­ло­гия – 2in ERP сис­те­ма.

По сво­е­то ес­тес­т­во, стра­те­ги­чес­ки­те це­ли на „Ин­с­ти­ту­та за Сис­тем­но Ико­но­ми­чес­ко Ин­же­нер­с­т­во“ – „ИСИИ“ АД – пред­став­ля­ват мо­дел на мно­жес­т­во от не­го­ви бъ­де­щи със­то­я­ния в прост­ран­с­т­во­то и вре­ме­то на гло­бал­ния свят, със­то­я­ния, ко­и­то тра­си­рат не­го­вия път за превръ­ща­не­то му в на­ча­лен из­точ­ник на „Чет­вър­та ин­же­нер­на въл­на“ в раз­ви­ти­е­то на ба­зис­но­то на­уч­но зна­ние за ико­но­ми­ка. Въл­на, чрез ко­я­то ще се осъ­щес­т­ви ис­то­ри­чес­ки пре­ход на ико­но­ми­чес­ка­та на­ука от „схо­лас­тич­но“ („сред­но­ве­ков­но”) на „системно“(„инженерно“) ни­во на раз­ви­тие и ко­я­то ще до­ве­де до пре­раз­п­ре­де­ле­ние на па­за­ри за над 2трлн$/годишно.

Цел­та до края на 2023-та го­ди­на е „ИСИИ“ АД да из­гра­ди фун­к­ци­о­нал­на струк­ту­ра, ко­я­то мо­же да раз­ви­ва и при­ла­га те­о­ри­я­та и тер­ми­но­ло­ги­я­та на „ИДЕ­УМ“ ка­то осно­ва за съз­да­ва­не и раз­ви­тие на: (1) про­дук­ти във вид на двой­но ино­ва­тив­ни биз­нес кон­сул­та­ции; двой­но ино­ва­тив­ни биз­нес оди­ти; двой­но ино­ва­тив­ни про­ек­ти за ре­ин­же­не­ринг и ин­же­не­ринг; (2) кон­цеп­ту­ал­на фун­к­ци­о­нал­на раз­ра­бот­ка на про­то­тип­на двой­но ино­ва­тив­на ERP тех­но­ло­гия; (3) ма­те­ри­а­ли за под­го­тов­ка и пре­под­го­тов­ка на сис­тем­ни ико­но­ми­чес­ки ин­же­не­ри в об­лас­ти­те: двой­но ино­ва­ти­вен ERP соф­ту­ер, двой­но ино­ва­тив­ни биз­нес ко­сул­та­ции, двой­но ино­ва­тив­ни биз­нес оди­ти, двой­но ино­ва­тив­ни про­ек­ти за ре­ин­же­не­ринг и ин­же­не­ринг; (4) ма­те­ри­а­ли, обез­пе­ча­ва­щи из­вър­ш­ва­не на сер­ти­фи­ци­ра­що-оце­ня­ва­ща дей­ност на ор­га­ни­за­ци­он­ни су­бек­ти достав­чи­ци на двой­но ино­ва­тив­но ERP зна­ние.

Дру­га от це­ли­те на „Ин­с­ти­ту­та за Сис­тем­но Ико­но­ми­чес­ко Ин­же­нер­с­т­во“ е до 2030г раз­ра­бо­те­но­то от Ин­с­ти­ту­та зна­ние да до­ве­де до раз­гър­нат и без­въз­в­ра­тен про­цес на пре­раз­п­ре­де­ле­ние на све­тов­ни­те па­за­ри на про­дук­ти в об­лас­ти­те на: биз­нес соф­ту­ер, биз­нес кон­сул­та­ции, биз­нес оди­ти, про­ек­ти за ре­ин­же­не­ринг и ин­же­не­ринг. Па­за­ри на стой­ност 3трлн$/годишно към 2030-та го­ди­на. В съ­що­то вре­ме „ИСИИ“ АД е съз­дал ар­мия от сис­тем­ни ико­но­ми­чес­ки ин­же­не­ри, чрез ко­и­то е успял да завла­дее най-мал­ко 7 до 9% от те­зи па­за­ри, с ко­е­то ве­че ще е за­поч­нал ис­то­ри­чес­ки­ят пре­ход на ико­но­ми­чес­ка­та на­ука от „схо­лас­тич­но“ („сред­но­ве­ков­но”) на „сис­тем­но“ („ин­же­нер­но“) ни­во на раз­ви­тие.

По­ве­че ин­фор­ма­ция за „Ин­с­ти­ту­та за Сис­тем­но Ико­но­ми­чес­ко Ин­же­нер­с­т­во“ мо­же да на­ме­ри­те тук.