Дей­ност

Фон­да­ция „Ин­фор­ма­ци­он­ни­те тех­но­ло­гии и бъ­де­ще­то на ико­но­ми­чес­ка­та на­ука“ (ИТ­БИН) е де­ло­ви из­раз на убеж­де­ни­я­та на че­ти­ри­ма бъл­гар­с­ки ма­шин­ни ин­же­не­ри, на въз­раст меж­ду 27 и 40 го­ди­ни, че в Бъл­га­рия мо­же и тряб­ва да бъ­де из­гра­де­на клю­чо­во важ­на опо­ра на ев­ро­пейс­ка­та стра­те­гия за Ин­дус­т­рия 4.0. Опо­ра, във вид на дис­ку­си­о­нен фо­рум, фо­ку­си­ран вър­ху иде­я­та за „Ди­ги­тал­на ре­фор­ма на ико­но­ми­чес­ка­та на­ука“. Раз­гле­дан в ис­то­ри­чес­ка ана­ло­гия с дру­ги­те съв­ре­мен­ни на­уки, про­це­сът на пости­га­не на „Ди­ги­тал­на ре­фор­ма на ико­но­ми­чес­ка­та на­ука“ тряб­ва да за­поч­не от „Ди­ги­тал­на ре­фор­ма на ба­зис­но­то на­уч­но зна­ние за ико­но­ми­ка“.

Цел

Цел на Фон­да­ция ИТ­БИН, как­то е де­фи­ни­ра­на в ней­ния ус­тав, е: 

Осъ­щес­т­вя­ва­не на „Ди­ги­тал­на ре­фор­ма на ба­зис­но­то на­уч­но зна­ние за ико­но­ми­ка“.

При та­ка де­фи­ни­ра­на­та цел се при­ема, че:

  1. Ба­зис­но на­уч­но зна­ние за ико­но­ми­ка се явя­ва на­уч­но­то зна­ние за уни­вер­са­лен мо­дел на ин­дус­т­ри­ал­но­то пред­при­я­тие в не­го­во­то ка­чес­т­во на сис­те­мен обект, но­си­тел на сис­тем­на су­бек­т­ност за сво­е­то съ­щес­т­ву­ва­не ка­то осно­вен гра­ди­вен еле­мент на ге­о­по­ли­ти­чес­ка­та ико­но­ми­ка.
  2. Ди­ги­тал­на ре­фор­ма на ба­зис­но­то на­уч­но зна­ние за ико­но­ми­ка озна­ча­ва съз­да­ва­не, раз­ви­тие и ши­ро­ко раз­прос­т­ра­не­ние на но­во по­ко­ле­ние ди­ги­тал­ни сис­те­ми за управ­лен­с­ко мо­де­ли­ра­не на ин­дус­т­ри­ал­на­та ико­но­ми­ка и в час­т­ност на ико­но­ми­ка­та на ин­дус­т­ри­ал­но­то пред­при­я­тие, при ко­е­то фун­к­ци­о­нал­ни­те кон­с­т­рук­ции на те­зи ди­ги­тал­ни сис­те­ми се явя­ват ес­тес­т­вен при­но­си­тел на „ба­зис­но на­уч­но зна­ние за ико­но­ми­ка“.

Сред­с­тва

Сред­с­тва за пости­га­не на цел­та:

  1. Фон­да­ция ИТ­БИН съз­да­ва, под­дър­жа и раз­ви­ва фун­к­ци­о­нал­на струк­ту­ра на дис­ку­си­о­нен фо­рум под име­то „Ин­фор­ма­ци­он­ни­те тех­но­ло­гии и бъ­де­ще­то на ико­но­ми­чес­ка­та на­ука“ – то­зи фо­рум поста­вя и тър­си от­го­вор на въп­ро­си, свър­за­ни с об­щес­т­ве­на­та не­об­хо­ди­мост и въз­мож­ност за ди­ги­тал­на ре­фор­ма на ба­зис­но­то на­уч­но зна­ние за ико­но­ми­ка.
  2. Фон­да­ция ИТ­БИН съз­да­ва, под­дър­жа и раз­ви­ва фун­к­ци­о­нал­на струк­ту­ра за ка­чес­т­вен кон­т­рол на ди­ги­тал­на­та ре­фор­ма на ба­зис­но­то на­уч­но зна­ние за ико­но­ми­ка.
  3. Фон­да­ция ИТ­БИН ор­га­ни­зи­ра на­би­ра­не­то на сред­с­тва за съз­да­ва­не, под­дър­жа­не и раз­ви­тие на фун­к­ци­о­нал­ни струк­ту­ри, не­об­хо­ди­ми и доста­тъч­ни за осъ­щес­т­вя­ва­не на ефек­тив­на ди­ги­тал­на ре­фор­ма на ба­зис­но­то на­уч­но зна­ние за ико­но­ми­ка.
  4. За пости­га­не на сво­я­та цел, фон­да­ция ИТ­БИН мо­же да пред­при­е­ма и да учас­т­ва и във вся­как­ви дру­ги дей­нос­ти, раз­ре­ше­ни от за­ко­на.